ვროინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: დავით სოლომონია
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 13 00

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 • კომპეტენციის ფარგლებში ევროპის ქვეყნებთან და ევროკავშირში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა მუშაობის კოორდინაცია; ყველა საჭირო დოკუმენტის, მასალის და ინფორმაციის გამოთხოვნა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებული საელჩოებიდან, ევროგაერთიანებებთან საქართველოს მისიიდან;
 • ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებული საქართველოს საელჩოების, ევროგაერთიანებებთან საქართველოს მისიის ოპერატიული ინფორმირება
 • მინისტრის და კურატორი მინისტრის მოადგილის მიერ სიტყვიერი ან დოკუმენტის სახით მიღებულ გადაწყვეტილებათა თაობაზე;
 • კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოში აკრედიტებულ ევროკომისიის დელეგაციასთან და ევროპის ქვეყნების საელჩოებთან აქტიური თანამშრომლობა;
 • სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან მჭიდრო თანამშრომლობა;
 • თანამშრომლობა და პოლიტიკური კონსულტაციების გამართვა ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტებთან (ევროკომისია, ევროპარლამენტი, ევროკავშირის საბჭო და სხვა);
 • ევროკავშირის ინსტიტუტებში საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის წარმომადგენლების, აგრეთვე ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირების საქართველოში ოფიციალური ვიზიტების და მათთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადება (ანალიტიკური ცნობები, სასაუბროები, ვიზიტის შედეგები, ანგარიშები);
 • ევროკავშირთან საერთაშორისო ხელშეკრულებათა დადების შესახებ წინადადებების მომზადება;
 • ხელმძღვანელობის მითითებათა შესაბამისად სამინისტროს სხვა ქვედანაყოფების მიერ იმ კონკრეტულ დავალებათა შესრულების კოორდინაცია, რომლებიც ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობათა სფეროს განეკუთვნება;
 • ევროკავშირთან საქართველოს თანამიმდევრული და სრული ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, საქართველოს სხვადასხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;
 • საქართველო-ევროკავშირის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების განხორციელების პროცესის პოლიტიკური შეფასება და მონიტორინგი;
 • საქართველოს ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობის მიზნით სამინისტროს ხელმძღვანელობის შესაბამისი ინფორმაციითა და რეკომენდაციებით უზრუნველყოფა;
 • კომპეტენციის გათვალისწინებით „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატით გათვალისწინებული თანამშრომლობის ხელშეწყობა;
 • საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის ინსტიტუტების სხდომების მომზადება, წარმართვა და მათი ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტთაშორისო თანამშრომლობის კომიტეტის სხდომებში მონაწილეობა;
 • ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობისთვის წინადადებების მომზადება;
 • საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესის ხელშეწყობა;
 • ევროკავშირის წევრ და წევრობის კანდიდატ ქვეყნებთან თანამშრომლობა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის გამოცდილების შესწავლა-გაზიარების მიზნით;
 • დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში იმ სხდომების მომზადება, რომლის თავმჯდომარეს ან თანათავმჯდომარეს წარმოადგენს მინისტრი.​

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები:

 • საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის სამმართველო;
 • ევროკავშირის პოლიტიკის ანალიზისა და პროგრამების კოორდინაციის სამმართველო.