ევროპის საბჭო

ევროპის საბჭო, რომელიც დაარსდა 1949 წელს, ცდილობს, განავითაროს საერთო და დემოკრატიული პრინციპები ევროპაში, რომელიც დაფუძნებულია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე და პიროვნების დაცვის სხვა მსგავს ტექსტებზე. ევროპის საბჭო განიხილავს ევროპული საზოგადოების წინაშე მდგარ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, თავდაცვის სფეროს გარდა. მისი სამუშაო პროგრამა მოიცავს შემდეგ სფეროებს: ადამიანის უფლებები, მედია, სამართლებრივი თანამშრომლობა, სოციალური ინტეგრაცია, ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ, ჯანმრთელობის დაცვა, განათლება, კულტურა, მემკვიდრეობა, სპორტი, ახალგაზრდობა, ადგილობრივი დემოკრატია და მოსაზღვრე ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა, გარემოს დაცვა და რეგიონალური დაგეგმვა.

წევრი ქვეყნები

ევროპის საბჭოს აქვს თვისებრივი პან-ევროპული განზომილება: 47 წევრი ქვეყანა;

ერთი კანდიდატი ქვეყანა: ბელარუსი; ბელარუსის სპეციალური სტუმრის სტატუსი შეჩერებულია ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული პრინციპების უგულებელყოფის გამო.

დამკვირვებლები

5 დამკვირვებელი ქვეყანა: წმინდა საყდარი, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, იაპონია, მექსიკა.

მიზნები

 • დაიცვას ადამიანის უფლებები, პლურალისტური დემოკრატია და კანონის უზენაესობა;
 • ხელი შეუწყოს ევროპის კულტურული თვითმყოფადობისა და მრავალფეროვნების განვითარებას.
 • იპოვოს საერთო გადაწყვეტილება იმ გამოწვევების წინააღმდეგ, რომლის წინაშეც დგას ევროპის საზოგადოება:
 • უმცირესობათა დისკრიმინაცია, ქსენოფობია, შეუწყნარებლობა, ბიოეთიკა და კლონირება, ტერორიზმი, ტრეფიკინგი ცოცხალ არსებათა შორის, ორგანიზებული დანაშაული და კორუფცია, კიბერდანაშაული, ძალადობა ბავშვების მიმართ;
 • განამტკიცოს დემოკრატიული სტაბილურობა პოლიტიკური, საკანონმდებლო და კონსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის გზით;

ევროპის საბჭოს მიმდინარე პოლიტიკური მანდატი განისაზღვრა ვარშავაში 2005 წლის მაისში სახელმწიფოთა მეთაურთა მესამე სამიტზე.

ევროპის საბჭოს მთავარი შემადგენელი კომპონენტებია:

 • მინისტრთა კომიტეტი
 • საპარლამენტო ასამბლეა
 • ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების კონგრესი

მინისტრთა კომიტეტი

მინისტრთა კომიტეტი წარმოადგენს ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს, რომელიც შედგება 47 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებისგან ან, სტრასბურგში მყოფი მათი მუდმივი დიპლომატიური წარმომადგენლებისგან. მინისტრთა კომიტეტი ერთდროულად სამთავრობო ორგანოც არის, სადაც თანაბრად განიხილება ევროპული საზოგადოების წინაშე მდგომი პრობლემებისადმი წევრ ქვეყანათა ინდივიდუალური დამოკიდებულება და საერთო ფორუმიც, სადაც ხდება ამგვარ პრობლემებთან მიმართებაში საერთო ევროპული მიდგომის ჩამოყალიბება. საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობით მინისტრთა კომიტეტი იცავს ევროპის საბჭოს ფუნდამენტურ ღირებულებებს და ახდენს წევრი ქვეყნების მიერ თავიანთი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს.

მინისტრთა კომიტეტი ასრულებს სამმაგ როლს:

 1. როგორც მთავრობათა ინტერესების ამსახველი, რაც საშუალებას აძლევს წევრ ქვეყნებს, თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე გამოხატონ თავიანთი ეროვნული პოზიცია ევროპული საზოგადოებების წინაშე მდგარი პრობლემებისადმი.
 2. როგორც კოლექტიური ფორუმი, სადაც მსგავსი გამოწვევები საერთოევროპულ გამოხმაურებას ჰპოვებს.
 3. როგორც ევროპის საბჭოს უმთავრეს ღირებულებათა დამცველი, საპარლამენტო ასამბლეასთან ერთად.

მინისტრთა კომიტეტის ფუნქცია და საქმიანობა მოიცავს:

 • პოლიტიკურ დიალოგს
 • საპარლამენტო ასამბლეასთან ურთიერთობებს
 • ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესთან ურთიერთობებს
 • ახალი წევრი ქვეყნების მიღებას
 • წევრი სახელმწიფოების მიერ ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგს
 • კონვენციებისა და შეთანხმებების შემუშავებას
 • წევრი ქვეყნებისთვის რეკომენდაციების მიღებას
 • ბიუჯეტის დამტკიცებას
 • საქმიანობის პროგრამის დამტკიცება და მონიტორინგს
 • ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განაჩენთა აღსრულების მონიტორინგს

მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა გარდამავალია და ყოველი 6 თვის შემდეგ იცვლება წევრი ქვეყნების ინგლისური ანბანის თანმიმდევრობით.

საპარლამენტო ასამბლეა

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომლის პირველი სესია გაიმართა 1949 წლის 10 აგვისტოს, შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც დემოკრატიულად არჩეული პარლამენტის წევრების უძველესი საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც დაარსდა მთავრობათშორისი ხელშეკრულების საფუძველზე. საპარლამენტო ასამბლეა, მინისტრთა კომიტეტთან ერთად, ევროპის საბჭოს სტატუტით გათვალისწინებული ორი ორგანოდან ერთ-ერთია და წევრ ქვეყნებში არსებულ პოლიტიკურ ძალებს წარმოაჩენს.

ასამბლეა თავად განსაზღვრავს თავის სამუშაო პროგრამას და განიხილავს მიმდინარე ან პოტენციურად მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის, თანამედროვე საზოგადოების წინაშე მდგარ პრობლემებსა და საერთაშორისო პოლიტიკის ასპექტებს.

ასამბლეაში წარმართული დებატები უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მინისტრთა კომიტეტისა და ევროპის საბჭოს მთავრობათაშორისი სექტორის საქმიანობის მიმართულებათა გასაზღვრაში. გარდა ამისა, ასამბლეის წევრები დაბატების შედეგებს წევრი ქვეყნების პარლამენტებს აწვდიან, რითაც სერიოზულ გავლენას ახდენენ თავიანთ მთავრობებზე.

90-იანი წლების დასაწყისში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში განვითარებულმა ისტორიულმა მოვლენებმა ასამბლეის წინაშე უნიკალური ამოცანა დასახა, რაც გულისხმობდა ამ რეგიონის ქვეყნების ჩართვას საერთოევროპული დემოკრატიზაციის პროცესში და ევროპის ქვეყნებს შორის მჭიდრო საპარლამენტო თანამშრომლობის ხელშეწყობას. ამგვარად, ასამბლეას საკუთარი წვლილი შეაქვს უფრო მძლავრი ევროპის-რომელშიც არ იარსებებს გამყოფი ხაზები-მშენებლობის საქმეში.

1989 საპარლამენტო ასამბლეის მიერ სპეციალური სტუმრის სტატუსის შემოღებამ საშუალება მისცა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში განვითარების პროცესში მყოფი დემოკრატიული სისტემების მქონე არაწევრ ქვეყნებს, დასწრებოდნენ ასამბლეის პლენარულ სხდომებს და სხვადასხვა კომიტეტის შეხვედრებს. ამგვარად, დამკვიდრებულმა ურთიერთობამ და გაცვლითმა პროცესებმა ხელი შეუწყო ხსენებულ ქვეყნებში დემოკრატიის განვითარებას და ევროპის საბჭოში ამ ქვეყნების გაწევრიანებას. ბიუროს მოთხოვნით ასამბლეას შეუძლია, დამკვირვებლის სტატუსი მიანიჭოს ევროპის საბჭოს არა-წევრი სახელმწიფოს ეროვნულ პარლამენტს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წესდების საფუძველზე.

საპარლამენტო ასამბლეის 315 წევრი და მათი ამავე რაოდენობის შემცვლელი ირჩევა ან ინიშნება ეროვნული პარლამენტების წევრთა რიგებიდან. საპარლამენტო ასამბლეაში წარმოდგენილ დელეგაციათა შემადგენლობა იმგვარად არის განსაზღვრული, რომ თანასწორად იქნენ წარმოდგენილნი ეროვნული პარლამენტების პოლიტიკური პარტიები და ჯგუფები. ამჟამინდელი პრეზიდენტი არის ლუის მარია დე პუჩი (ესპანეთი, SOC), რომელიც არის ესპანეთის პარლამენტის წევრი. იგი არჩეულ იქნა 2008 წლის იანვარში.

ასამბლეაში შედის 5 პოლიტიკური ჯგუფი: სოციალისტური ჯგუფი (SOC) ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფი(EPP/DC), ევროპის დემოკრატიული ჯგუფი (EDG), ევროპის ლიბერალთა და დემოკრატთა ალიანსი (ALDE), და გაერთიანებულ ევროპელ მემარცხენეთა ჯგუფი(UEL). პოლიტიკურმა ჯგუფებმა უნდა უზრუნველყონ ევროპის საბჭოს მიერ აღიარებულ ისეთ ფასეულობათა დაცვა, როგორიცაა პოლიტიკური პლურალიზმი, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა.

ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესი

ევროპის საბჭო ყოველთვის აღიარებდა ადგილობრივ და რეგიონულ დონეებზე დემოკრატიის არსებით როლს. სწორედ ამიტომ უწყობს იგი ხელს ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებას, რომელიც, თავის მხრივ, აკმაყოფილებს მოქალაქეთა მოთხოვნებს მათი ადგილსამყოფელის მიუხედავად.

1994 წელს ადგილობრივ და რეგიონალ მმართველობათა მუდმივმოქმედი კონფერენციის ნაცვლად ევროპის საბჭომ დაარსა საკონსულტაციო ორგანო – ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფალთა კონგრესი. იგი შედგება ორი პალატისაგან: ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა პალატისა და რეგიონების პალატისაგან.

კონგრესი არის პოლიტიკური ასამბლეა, რომელიც შედგება საარჩევნო მანდატის მქონე წარმომადგენლებისგან, რომლებიც არჩეული არიან სპეციფიკურ პროცედურათა მეშვეობით. მისი 318 მუდმივი და 318 შემცვლელი წევრი, რომლებიც წარმოადგენენ დაახლოებით 200 000 ევროპულ მუნიციპალიტეტსა და რეგიონს, გაერთიანებული არიან ეროვნულ დელეგაციებსა და პოლიტიკურ ჯგუფებში. ამგვარად, კონგრესი წარმოადგენს დიალოგისთვის იდეალურ ფორუმს, სადაც ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალნი განიხილავენ საერთო პრობლემებს, ადარებენ თავიანთ გამოცდილებას, კომენტარებსა და თავიანთ მოსაზრებებს წარუდგენენ ეროვნულ მთავრობებს.

ადგილობრივი და რეგიონული დემოკრატიის განვითარების მიზნით დაარსების დღიდან კონგრესმა შეიმუშავა რიგი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტია, რომელიც იქცა საერთაშორისო ოფიციალურ ხელშეკრულებად ამ სფეროში.

რეგიონალური თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის კანონპროექტი სავარაუდოდ დაეხმარება ამ მექანიზმს რათა დაამკვიდროს რეგიონული დემოკრატიის ფუნდამენტალური პრინციპები და ამავე დროს გაითვალისწინოს წევრი სახელმწიფოების სპეციფიკური გარემოებები.

იგი ეხმარება ორგანიზაციის ახალ წევრებს გაეცნონ ნამდვილ ადგილობრივ და რეგიონალურ თვითმმართველობას. იგი ეხმარება ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის ერთეულების ფაქტიურ დაფუძნებას და ამასთან ხელს უწყობს კონსულტაციებსა და პოლიტიკურ დიალოგს ეროვნულ მთავრობებსა და ტერიტორიულ ერთეულებს შორის.
კონგრესი ასევე თვალყურს ადევნებს ევროპაში ადგილობრივ დემოკრატიას წევრ სახელმწიფოებში არსებულ სიტუაციაზე "მონიტორინგის მოხსენებათა” გამოცემით. ამგვარად, იგი აკონტროლებს ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის პრინციპებისა და ადგილობრივი დემოკრატიის მთავარი პრინციპების ეფექტურ განხორციელებას.

იგი ასევე ხელმძღვანელობს ადგილობრივ და რეგიონალ არჩევნების მონიტორინგს და ადგენს ევროპულ სტანდარტებს საარჩევნო საკითხებში.

ევროპის საბჭოში განსხვავებული პოლიტიკური და ეკონომიკური საფუძვლის მქონე ახალი წევრი სახელმწიფოების შესვლის შედეგად აუცილებელი გახდა კონგრესის ამოცანების ხელახალი გააზრება და განსაზღვრა. მაგალითად, კონგრესი მხარს უჭერს ადგილობრივ და რეგიონალურ თვითმმართველობათა ეფექტურ ორგანიზებას რეგიონალურ და მოსაზღვრე ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობით.

და ბოლოს, იგი რჩევებს აძლევს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტსა და საპარლამენტო ასამბლეას ადგილობრივი და რეგიონული პოლიტიკის ყველა ასპექტთან დაკავშირებით.

ისტორიული საფუძვლები

1950 წლის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

1. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია ევროპის საბჭოს ფარგლებში იქნა შემუშავებული. მისი ხელმოსაწერად გახსნა მოხდა 1950 წლის 4 ნოემბერს რომში, ძალაში კი შევიდა 1953 წლის ნოემბერში. კონვენციის ფუძემდებლებმა იხელმძღვანელეს 1948 წლის ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაციით და შეეცადნენ, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა შემდგომი რეალიზებისა და შენარჩუნების გზით, მიჰყოლოდნენ ევროპის საბჭოს მიზნებს. კონვენციის დაბადება წარმოადგენდა პირველ ნაბიჯებს უნივერსალურ დეკლარაციაში ჩადებული ზოგიერთი უფლების კოლექტიური განმტკიცების საქმეში.

2. გარდა იმისა, რომ შექმნა სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებისა და თავისუფლებების მთელი კატალოგი, კონვენციამ საფუძველი ჩაუყარა ხელშემკვრელ მხარეთა მიერ აღიარებულ ვალდებულებათა შესრულების მექანიზმსაც. ეს ვალდებულება თავის თავზე აიღო სამმა უწყებამ:ადამიანის უფლებათა ევროპულმა კომისიამ (დაარსდა 1954 წელს), ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ (დაარსდა 1959 წელს) და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა, რომელიც წარმოადგენდა წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებისა ან მათი წარმომადგენლების მუდმივ ფორუმს.

3. კონვენციის საწყისი ვერსიით, საჩივრით სასამართლოსადმი მიმართვა შესაძლებელი იყო ხელშემკვრელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ასევე ხელშემკვრელი სახელმწიფოსა ან ინდივიდუალური მომჩივნის მიერ (ადამიანები, მათი ერთობა ან არასამთავრობო ორგანიზაციები). თუმცა, სასამართლოსადმი ინდივიდუალური საჩივრით მიმართვის ცნობა სახელმწიფოთა მხრიდან ფაკულტატური იყო და შესაბამისად, შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ სახელმწიფოთა წინააღმდეგ, რომლებიც ცნობდნენ სასამართლოს ამგვარ იურისდიქციას (კონვენციის მე-11 ოქმით, სასამართლოს ამგვარი იურისდიქციის აღიარება შემდგომში გახდა სავალდებულო. იხ. მე-6 პარაგრაფი).

სასამართლოს ფუნქციონირების საწყის ეტაპზე საჩივრები პირველადი განხილვისათვის გადაეცემოდა კომისიას, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა მათი მისაღებობის საკითხი. საქმის მისაღებად გამოცხადების შემდეგ, კომისია მხარეებს სთავაზობდა თავის სამსახურს მორიგების მიზნით. ამ პროცედურის უშედეგოდ დასრულების შემთხვევაში ის გამოსცემდა ფაქტობრივ მოხსენებას, რომელშიც გამოთქვამდა მოსაზრებას საქმის არსებითი განხილვის შესახებ. მოხსენება გადაეცემოდა მინისტრთა კომიტეტს.

4. თუკი მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული იყო სასამართლოს სავალდებულო იურისდიქცია, კომისია და/ან საქმეში ჩართული ნებისმიერი ხელშემკვრელი მხარე, მოხსენების მინისტრთა კომიტეტისადმი გადაცემიდან სამი თვის ვადაში, უფლებამოსილი იყო სასამართლოსათვის მოეთხოვა საქმის საბოლოო, სავალდებულო ხასიათის განხილვა. ინდივიდებს არ შეეძლოთ თავიანთი საჩივრის სასამართლოსათვის პირდაპირ გადაცემა.

საქმის სასამართლოსადმი გადაცემის მოთხოვნის არარსებობის შემთხვევაში, მინისტრთა კომიტეტი თავად წყვეტდა კონვენციის დარღვევის საკითხს და საჭიროების შემთხვევაში განაწესებდა დაზარალებულისათვის სამართლიან კომპენსაციას. მინისტრთა კომიტეტს გააჩნდა ასევე სასამართლოს განჩინებათა აღსრულების ზედამხედველობის პასუხისმგებლობა.

შემდგომი ცვლილებები

5. კონვენციის ძალაში შესვლის დღიდან მიღებულ იქნა 13 ოქმი. ოქმები I, მე-4, მე-6, მე-7, მე-12 და მე-13 განავრცობს კონვენციით გარანტირებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, მაშინ როდესაც მე-2 ოქმი სასამართლოს ანიჭებს სარეკომენდაციო სახის მოსაზრებების გამოცემის ძალაუფლებას; მე-9 ოქმი საშუალებას აძლევს ინდივიდუალურ მომჩივნებს, მიმართონ სასამართლოს, მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ ამ ოქმის რატიფიცირებისა და სპეციალური გამფილტრავი კოლეგიის მხრიდან მოწონების პირობების გათვალისწინებით; მე-11 ოქმი ახდენს განჩინებათა აღსრულების მექანიზმის რეფორმირებას (იხ. ქვემოთ); დანარჩენი ოქმები ეხება კონვენციით გათვალისწინებულ უწყებათა ორგანიზებასა და პროცედურულ საკითხებს

6. 1980 წლიდან მოყოლებული, კონვენციით დაარსებული უწყებებისადმი წარდგენილ საჩივართა მზარდმა რაოდენობამ სულ უფრო გააძნელა სამართალწარმოების ვადების მისაღებ ჩარჩოებში მოქცევა. პრობლემას ამძიმებდა ახალ ხელშემკვრელ მხარეთა გაჩენა 1990 წლიდან. ყოველწლიურად კომისიაში რეგისტრირებულ საჩივართა რაოდენობა 1981 წელს დაფიქსირებული 404-დან 1997 წლისათვის გაიზარდა 4750-მდე. ამ დროისათვის 12 ათასამდე გაიზარდა ასევე კომისიაში ყოველწლიურად გახსნილი დაურეგისტრირებელი ან დროებითი ფაილების რაოდენობა. მსგავს სურათს ასახავდა სასამართლოს სტატისტიკაც, მასში ყოველწლიურად შეტანილ საქმეთა რაოდენობის 7-დან 119-მდე ზრდით 1981 -–1997 წლების ინტერვალში.

საჩივრების ამგვარმა მოზღვავებამ დააჩქარა კონვენციის სახედამხედველო მექანიზმის რეფორმირების საჭიროებაზე წარმოებული ხანგრძლივი დებატები, რამაც შედეგად მოიტანა მე-11 ოქმის შემუშავება. მიზანი გახლდათ სტრუქტურის გამარტივება სამართალწარმოების ვადების შემოკლებისათვის, მაშინ როდესაც უნდა მომხდარიყო სისტემის იურისდიქციის გაფართოება მისი სრულად იძულებითი ხასიათის აღიარებით და მინისტრთა კომიტეტის სამოსამართლო როლის გაუქმებით.

მე-11 ოქმმა, რომელიც ძალაში შევიდა 1998 წლის 1 ნოემბერს, არსებული ნახევარგანაკვეთზე მომუშავე სასამართლო და კომისია შეცვალა ერთი, სრული დატვირთვით მომუშავე სასამართლოთი. კომისიას, ერთწლიანი შუალედური პერიოდის ვადით (1999 წლის 31 ოქტომბრამდე), უნდა გაეგრძელებინა მის მიერ მანამდე მისაღებად გამოცხადებულ საქმეთა განხილვა.

7. მე-11 ოქმის ძალაში შესვლიდან სამი წლის განმავლობაში, სასამართლოში შემოსულ საქმეთა რაოდენობამ უპრეცედენტო ზღვარს მიაღწია. დარეგისტრირებული საჩივრების რაოდენობა გაიზარდა 5979 -–დან 13 858 - მდე 1998 - 2001 წლების პერიოდში, რაც შეადგენდა 130%-იან ზრდას. სასამართლოს შესაძლებლობებში დაეჭვებამ, განეხილა ამგვარად მზარდი რაოდენობის საქმეები, წარმოშვა მოთხოვნები დამატებითი რესურსების მოზიდვის თაობაზე და სპეკულაციები შემდგომი რეფორმის საჭიროების შესახებ.

2000 წლის 3-4 ნოემბერს გამართულმა ადამიანის უფლებების მინისტრთა კონფერენციამ, რომელიც კონვენციის ხელმოსაწერად გახსნის 50 წლისთავს მიეძღვნა, დასაბამი მისცა სისტემის რეფორმირებაზე მსჯელობის პროცესს. 2002 წლის ნოემბერში, მინისტრთა დეკლარაციის - ადამიანის უფლებათა სასამართლო ევროპისათვის - რეალიზების სახით, ადამიანის უფლებათა მუდმივმოქმედ კომიტეტს მინისტრის მოადგილეებმა მიანიჭეს სათანადო კომპეტენცია, შეემუშავებინა კონკრეტული და თანმიმდევრული წინადადებების პაკეტი, მომცველი სასწრაფოდ განხორციელებადი საშუალებებისა და შესაძლო ცვლილებებისა კონვენციაში.

მე-11 ოქმის ძალაში შესვლიდან სამი წლის განმავლობაში, სასამართლოში შემოსულ საქმეთა რაოდენობამ უპრეცედენტო ზღვარს მიაღწია. დარეგისტრირებული საჩივრების რაოდენობა გაიზარდა 5979 -–დან 13 858 - მდე 1998 - 2001 წლების პერიოდში, რაც შეადგენდა 130%-იან ზრდას. სასამართლოს შესაძლებლობებში დაეჭვებამ, განეხილა ამგვარად მზარდი რაოდენობის საქმეები, წარმოშვა მოთხოვნები დამატებითი რესურსების მოზიდვის თაობაზე და სპეკულაციები შემდგომი რეფორმის საჭიროების შესახებ.

2000 წლის 3-4 ნოემბერს გამართულმა ადამიანის უფლებების მინისტრთა კონფერენციამ, რომელიც კონვენციის ხელმოსაწერად გახსნის 50 წლისთავს მიეძღვნა, დასაბამი მისცა სისტემის რეფორმირებაზე მსჯელობის პროცესს. 2002 წლის ნოემბერში, მინისტრთა დეკლარაციის - ადამიანის უფლებათა სასამართლო ევროპისათვის - რეალიზების სახით, ადამიანის უფლებათა მუდმივმოქმედ კომიტეტს მინისტრის მოადგილეებმა მიანიჭეს სათანადო კომპეტენცია, შეემუშავებინა კონკრეტული და თანმიმდევრული წინადადებების პაკეტი, მომცველი სასწრაფოდ განხორციელებადი საშუალებებისა და შესაძლო ცვლილებებისა კონვენციაში.

სასამართლოს ორგანიზაცია

1. მე-11 ოქმით შესწორებული კონვენციის ძალით დაარსებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მოიცავს ხელშემკვრელი სახელმწიფოების ტოლი რაოდენობის მოსამართლეებს (ამჟამად 45). ერთი და იმავე ეროვნების მოსამართლეთა რაოდენობაზე შეზღუდვა არ არსებობს. მოსამართლეები აირჩევიან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 6 წლის ვადით. თავდაპირველად არჩეულ მოსამართლეთა ნახევარს უფლებამოსილების ვადა შეუწყდა სამი წლის გასვლის შემდეგ, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მოსამართლეთა რაოდენობის ნახევრის ყოველ 3 წელიწადში განახლება.

მოსამართლეები თავიანთი მოვალეობის შესრულებისას სარგებლობენ სრული დამოუკიდებლობით და არ წარმოადგენენ არცერთ სახელმწიფოს. მათ ეკრძალებათ ნებისმიერი იმ სახის საქმიანობაში ჩაბმა, რაც წინააღმდეგობაში მოვა მათი დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის, ისევე როგორც სრული სამუშაო დღის მოთხოვნებთან. მათი უფლებამოსილების ვადა წყდება 70 წლის ასაკის მიღწევისას.
პლენარულ სასამართლოზე 3 წლის ვადით აირჩევიან სასამართლოს პრეზიდენტი, 2 ვიცე-პრეზიდენტი და 2 სექციის პრეზიდენტები.

2. სასამართლოს რეგლამენტის თანახმად, სასამართლო იყოფა 4 სექციად, რომელთა შემადგენლობა, განსაზღვრული 3 წლის ვადით, გეოგრაფიულ და გენდერულ წონასწორობაშია და მხედველობაში იღებს ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა ურთიერთგანსხვავებულ სამართლებრივ სისტემებს. სექციათაგან ორს ხელმძღვანელობენ სასამართლოს ვიცე-პრეზიდენტები, დანარჩენ ორს კი სათავეში უდგანან სექციების პრეზიდენტები. სექციების პრეზიდენტებს დახმარებას უწევენ და საჭიროების შემთხვევაში ცვლიან სექციების ვიცე-პრეზიდენტები, რომლებიც აირჩევიან სექციების მიერ.

3. ყოველი სექციის ფარგლებში 12 თვიანი ვადით ფუნქციონირებს 3 მოსამართლით დაკომპლექტებული კომიტეტები.

4. თითოეულ სექციაში როტაციის საფუძველზე კომპლექტდება 7 წევრიანი პალატები. მათში შედიან სექციის პრეზიდენტი და იმ სახელმწიფოს მხრიდან წარმოდგენილი მოსამართლე, რომელსაც ეხება განსახილველი საქმე.

როდესაც ეს უკანასკნელი არ არის სექციის წევრი, პალატაში ის წარმოდგენილია როგორც ex officio წევრი. სექციის ის წევრები, რომლებიც არ არიან პალატის სრულუფლებიანი წევრები, წარმოდგენილნი არიან როგორც შემცვლელები.

5. სასამართლოს დიდი პალატა შედგება 17 მოსამართლისგან, რომელშიც ex officio წევრებად შედიან ასევე პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტები და სექციების პრეზიდენტები.

ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი

ევროპის საბჭოს სოციალური განვითარების ფონდი დაარსადა 1956 წელს (1999 წლის 1ნოემბრიდან მისი ახალი სახელწოდებაა ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკი) და წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს, ასევე ევროპაში ერთადერთ ბანკს, რომელიც დაკავებულია სოციალურ სფეროში ინვესტირებით. ბანკის მოქმდების სფეროები, როგორც ამას განსაზღვრავს წილობრივი შეთანხმების მუხლები და ადმინისტრაციული საბჭოს რეზოლუცია 1480 (2004წ) სტრუქტურულად შემდეგია:

 • სოციალური ინტეგრაციის გაძლიერება: ლტოლვილების დახმარება; სამუშაო ადგილების შექმნა; პროფესიული ტრეინინგების ჩატარება; ურბანული დასახლებებისა და ქალაქების მოდერნიზაცია.
 • გარემოს დაცვა: ეკოლოგიური კატასტროფებისას დახმარების უზრუნვლეყოფა და პრევენციული ზომების მიღება; გარემოს დაცვა; კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა;
 • ადამიანური კაპიტალის განვითარება: განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროებში დახმარების უზრუნველყოფა.

ბანკი აფინანსებს სამი კატეგორიის პროექტებს:

 • ინდივიდუალური პროექტები: შეეხება ერთ კონკრეტულ პროექტს - ერთ სპეციფიკურ სფეროში;
 • სექტორებზე ორიენტირებული პროექტები: მოქმედებს სახელმწიფოებრივი ან რეგიონალური განვითრების განხრით. შედგება რამდენიმე პროექტისაგან ერთ კონკრეტულ სფეროში, ბუნებრივი კატასტროფების გამოკლებით;
 • მულტიპროექტული პროგრამები: შედგება რამდენიმე პროექტისაგან შეზღუდული რაოდენობით, რაც საშუალებას იძლევა ერთი სესხით ისარგებლოს რამდენიმე მომხმარებელმა.

დღეისათვის ბანკში 40 წევრი სახელმწიფოა. საქართველო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის წევრია 2007 წლის 10 იანვრიდან.

ბანკში გაწევრიანება ითვალისწინებს გაწვრიანების ორ სტადიას:

საგარეო საქმეთა მინისტრი (ან ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი) განცხადებით მიმართავს ბანკის მმართველი საბჭოს თავჯდომარეს ბანკში გაწევრიანებისა და სახელმწიფოსათვის გაწევრიანების ოფიციალური პირობების წარდგენის შესახებ. განცხადების მიღების შემდეგ მმართველი საბჭოს თავჯდომარე გაწევრიანების კანდიდატ ქვეყანას ოფიციალურად წარუდგენს გაწევრიანების პირობებს, რომლებიც ძალაში რჩება ერთი წლის განმავლობაში, იმისათვის რომ დასრულდეს ბანკის წილობრივ შეთანხმებასთან შეერთების პროცედურა.

მას შემდეგ რაც სახელმწიფო დაასრულებს ბანკის წილობრივ შეთანხმებასთან შეერთების ყველა საჭირო შიდასახელმწიფოებრივ პროცედურებს, საგარეო საქმეთა მინისტრი (ან ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი) ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის სახელზე გაკეთებული შეტყობინებით მოახდენს შეერთების სიგელის გადაცემას. ასეთი შეტყობინების მიღებიდან სახელმწიფო განიხილება ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკის სრულუფლებიან წევრად.

ბანკში გაწევრიანების დროს სახელმწიფო განსაზღვრული ფინანსური ვალდებულებების გარდა სამართლებრივ ვალდებულებასაც იღებს: შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადაში შეუერთდეს ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ გენერალური შეთანხმების მე-3 დამატებით ოქმს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მე-3 დამატებით ოქმთან შეერთებამდე სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს ოქმის დებულებების სამართლებრივი სტატუსი ბანკის საკუთრების, მფლობელობის, საბანკო ოპერაციების, ბანკის სტრუქტურული ორგანოებისა და თანამშრომლების მიმართ.

დაწვრილებით ბანკის შესახებ იხილეთ: www.coebank.org

ევროპის საბჭოსა და ევროკომისიის ერთობლივი პროგრამა

პროგრამის აღწერა

ერთობლივი თანამშრომლობის პროგრამა ევროკომისიასა და ევროპის საბჭოს შორის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში დემოკრატიის გაძლიერებისა და კონფლიქტის თავიდან აცილების მხარდასაჭერად მრავალმხრივი თემატიკის პროგრამას წარმოადგენს. პროგრამის პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ევროკომისია და ევროპის საბჭო. პროგრამის განხორციელება წარმოებს ევროპის საბჭოს მიერ. პროგრამის მიზანია გააძლიეროს დემოკრატიული ინსტიტუტები, ხელი შეუწყოს სამართლის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების პატივისცემას აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში.

პროგრამის პრიორიტეტული თემებია: ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სტანდარტების დანერგვა, სამართლებრივი რეფორმისა და ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობა, სტაბილურობის მიღწევა და განვითარება სოციალური თანადგომის გზით, განათლება დემოკრატიისათვის - სამოქმედო მიმართულებები და პრაქტიკა, სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის განვითარება.

პროგრამის მიზანია ყურადღება გაამახვილოს ევროპის საბჭოს წევრ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სამივე ქვეყანაში არსებულ ისეთ აუცილებელ საკითხებზე, როგორებიცაა: კანონმდებლობის რეფორმა და პრაქტიკაში გატარება, ადამიანის უფლებების (სოციალური, ეკონიმიკური, უმცირესობების უფლებები და აზრის გამოხატვის თავისუფლება) დაცვისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს ტრენინგების ჩატარებას და ექსპერტთა დახმარებას შემდეგი ჯგუფებისთვის: იურისტები, მოსამართლეები, პროკურორები, არჩეული პირები და კანონმდებლები, ადგილობრივი და ეროვნული სტრუქტურებისა და ინსტიტუტების წარმომადგენლები, პროფესიული ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჟურნალისტები, გადწყვეტილების მიმღები პირები, პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი აზრის გამომხატველები. ძირითადი ღონისძიებები ითვალისწინებენ ერთობლივი სამუშაო ჯგუფების შექმნას და შეხვედრების მოწყობას, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარებას, ისევე როგორც ექსპერტთა მიერ კანონმდებლობის შესწავლასა და პრაქტიკულ საქმიანობაში დახმარებას.

ერთობლივი პროგრამის მიზნები:

 • დაეხმაროს აზერბაიჯანს, საქართველოსა და სომხეთს ევროპის საბჭოში გაწევრიანებისას აღებულ ვალდებულებათა შესრულებაში, როგორც აღნიშნულია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დასკვნებში [221 და 222(20000 და 209 (1999)]; დაეხმაროს ამ ქვეყნებს მათი სამართლებრივი ბაზის რეფორმებში და ახალი კანონმდებლობის გატარებაში ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სტანდარტების, სამართლის უზენაესობისა და დემოკრატიული პრინციპების შესაბამისად;
 • დაეხმაროს აზერბაიჯანს, საქართველოსა და სომხეთს შემწყნარებლური, დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობაში, საზოგადოებისა, რომელიც ეფუძნება სამართლის უზენაესობას და ადამიანის უფლებებს ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს ისეთი პროფესიული ჯგუფების სწავლებას ახალი დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პრაქტიკის გასაძლიერებლად, როგორებიცაა მოსამართლეები, პროკურორები და პოლიცია;
 • მხარი დაუჭიროს კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას და მოახდინოს ძალების კონსოლიდაცია კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ადამიანის უფლებების პატივისცემის განმტკიცების გზით; ხელი შეუწყოს აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში პროფესიული ჯგუფების და ინსტიტუტების ცოდნისა და პრაქტიკის გაძლიერებას სამართლებრივი ბაზის გაუმჯობესების საშუალებით.

პროგრამის სტრატეგია ხელს უწყობს ისეთ ინიციატივებს, რომელთა მიზანია საკანონმდებლო რეფორმების გატარება, სასამართლოს გაძლიერება, ადამიანის უფლებებისა და უმცირესობების უფლებათა დაცვა, თავისუფალი მასმედიის ჩამოყალიბება ევროპის სოციალური და ადამიანის უფლებების სტანდარტების შესაბამისად. პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს დაუცველი ჯგუფების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, შესაბამისი განათლების დანერგვას, სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის განვითარებას. პროგრამა განხორციელდება სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან თანამშრომლობით ევროპის საბჭოსა და ევროკომისიის სრული მხარდაჭერით.
პროგრამის მიზნობრივ ჯგუფებს წარმოადგენენ: გადაწყვეტილების მიმღები პირები, არჩეული პირები და კანონმდებლები, ადგილობრივი და ეროვნული სტრუქტურების წარმომადგენლები, პროფესიული ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჟურნალისტები, პოლიტიკის წარმმართველი და საზოგადოებრივი აზრის გამომხატველი პირები.

ერთმანეთთან თანამშრომლობით ევროკომისია, ევროპის საბჭო და აზერბაიჯანის, სომხეთის და საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებელს გახდის მიზნობრივი ჯგუფების ცოდნის ამაღლებას ევროპული სტანდარტებისა და პრაქტიკის შესახებ, რაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სამივე ქვეყანაში რეფორმების გატარების ხელშესაწყობად. ეს თანამშრომლობა ასახავს ინტეგრაციას ევროპის პოლიტიკურ, კულტურულ და ეკონომიკურ სივრცეში. სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორების აქტიური მონაწილეობა გადამწყვეტია პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის.

პროგრამის თემატიკა

ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებები განისაზღვრა პროგრამის მიზნებისა და შედეგების გათვალისწინებით:

 1. ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპული სტანდარტების ხელშეწყობა;
 2. ევროპული სოციალური ქარტიის ხელშეწყობა;
 3. ეროვნული უმცირესობების დაცვის ჩარჩო კონვენციის ხელშეწყობა;
 4. აზრის გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლების ხელშეწყობა;
 5. სამართლებრივი სტრუქტურის გაძლიერება;
 6. სისხლის სამართლის სფეროში სტრატეგიის გაძლიერება;
 7. ადგილობრივი დემოკრატიის გაძლიერება;
 8. დაუცველი ჯგუფების სოციალური დაცვა;
 9. განათლება დემოკრატიული საზოგადოებისათვის;
 10. სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის განვითარება;

დაძმობილებული ქალაქები ქუთაისი და ნიუპორტი თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებლობებს განიხილავენ

გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩის, თამარ ბერუჩაშვილის უელსში განხორციელებული პირველი ვიზიტის ფარგლებში, ელჩი და ქალაქ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ქ. ნიუპორტის მერიას ეწვივნენ, სადაც შეხვედრები გამართეს ქალაქის მერთან დევიდ ფოუვეზერთან და საკრებულოს ხელმძღვანელთან, დები ვილკოქსთან.


სამხრეთ აფრიკის კეიპის ღვინის რეგიონსა და კახეთს შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას

19.06.2017 სტელენბოში - სამხრეთ აფრიკის დასავლეთ კეიპის პროვინციაში სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, კეიპ ტაუნში საქართველოს საპატიო კონსულის, სამხრეთ აფრიკა-საქართველოს სავაჭრო პალატისა და ქვეყნის სხვადასხვა უწყებების ხელშეწყობით, ორი ღონისძიება გაიმართა.


​ათენში საბერძნეთსა და საქართველოს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე იმსჯელეს

19.06.2017 ქ.ათენი  - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანა ელჩმა საბერძნეთსა და სერბეთის რესპუბლიკებში იოსებ ნანობაშვილმა შეხვედრა გამართა საბერძნეთის რესპუბლიკის სპორტის მინისტრთან გეორგიოს ვასილიადისთან.


​ჯაკარტაში საქართველოს საელჩოს ჩართულობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ინდონეზიის უნივერსიტეტს შორის პარტნიორული ურთიერთობები გაღრმავდება

19.06.2017 ქ.ჯაკარტა -  ინდონეზიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ინდონეზიის უნივერსიტეტში და საქართველოს საელჩოში გაიმართა ლექციები თემაზე: „პირველი ადამიანები აფრიკიდან: დმანისის (საქართველო) ადრეული პერიოდის ადამიანები“. ლექციები წაიკითხა ფილიპინების უნივერსიტეტის არქეოლოგმა მილენ ლისინგმა, რომელიც ...


„ფიროსმანი“ლიტვის სამეფო თეატრის შესრულებით

19.06.2017 - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ლიტვის ქალაქ ტრაკაის  სამეფო თეატრმა  სპექტაკლი  „ფიროსმანი“ წარადგინა. ლიტვაში  აღნიშნული პროექტი საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით და ლიტვაში არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაცია „კახეთის“ ხელმძ...


ტორონტოში „ქართული საღამო“ გაიმართა

17.06.2017 ტორონტო, კანადა - ​კანადაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, საქართველოს პოპულარიზაციის აქციების ციკლმა „ქართული საღამოები“ სტარტი აიღო. „ქართული საღამოების“ პირველი ღონისძიება ქ. ტორონტოში სქარბოროუს მსოფლიო ფილმების ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა, სადაც ნაჩვენები იქნა ქართველი რეჟ...


ბუდაპეშტში უნგრეთ–საქართველოს ბიზნეს ფორუმი გაიმართა

16.06.2017, ბუდაპეშტი - „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნესსაბჭოს“ (EUGBC) ორგანიზებით,  საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან და უნგრეთის სავაჭრო–სამრეწველო პალატასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ევროპის სავაჭრო-სამრეწველო პალატათა ასოციაციისა და უნგრეთში საქართველოს საელჩოს ხელშეწ...


საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველო-ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე პეკინში სადღესასწაულო კონცერტით აღინიშნა

16.06.2017, პეკინი - ​საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსა და ჩინელი ხალხის საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობის ასოციაციის ორგანიზ...


რუმინეთის პატრიარქმა საქართველოს ელჩი ბუქარესტში საერო პირებისათვის რუმინეთის საპატრიარქოს უმაღლესი ორდენით დააჯილდოვა

14.06.2017, ბუქარესტი - 14 ივნისს, რუმინეთის პატრიარქის დანიელის ინიციატივით, გაიმართა რუმინეთში საქართველოს ელჩთან, ილია გიორგაძესთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ, საქართველოსა და რუმინეთის მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის განსაკუთრებულად ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ხელშეწყობისათვის, რუმინეთის პა...


ლიუბლიანაში შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ აფორიზმით ბარელიეფი გაიხსნა

14.06.2017, ლიუბლიანა - ​სლოვენიის დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ, „ნავიე“-ს სკვერში, „მსოფლიოს მზარდი წიგნების“ პროექტის ფარგლებში, გაიხსნა ბარელიეფი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნიდან“ რამდენიმე აფორიზმით. ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს „მსოფლიოს მზარდი წიგნების&ld...


ლიმაში საქართველოს დამოუკიდებლობისა აღდგენისა და ქართული კინოფილმების ფესტივალისადმი მიძღვნილი მიღება გაიმართა

14.06.2017, ლიმა - ​ლიმაში პერუს რესპუბლიკაში საქართველოს საპატიო კონსულის ორგანიზებით გაიმართა ოფიციალური მიღება, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობისა აღდგენისა და ქართული კინოფილმების ფესტივალს. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს საქართველოს საპატიო კონსულმა პერუს რესპუბლიკაში პილარ დეზამ ...


​ვენეციის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენის და ლიტერატურის შესწავლა მომავალშიც შესაძლებელი იქნება

13.06.2017 - საქართველოს ელჩმა იტალიაში კახა სიხარულიძემ, ვენეციის კა’ ფოსკარის პროფესორ გაგა შურღაიასთან ერთად, შეხვედრა გამართა იტალიის განათლების, უნივერსიტეტისა და კვლევის მინისტრის დიპლომატიურ მრჩეველთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა კა’ ფოსკარის უნივერსიტეტში ქართული ენის სწავლების გადარჩენა. წარმატებუ...


ირლანდიაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე საზეიმო მიღებით აღინიშნა

13.06.2017, დუბლინი - ​დუბლინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა და დუბლინის ლორდ მერმა ბრენდან კარმა. გამოსვლისას საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა ისაუბრა...


ინდოეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა

​ინდოეთის ქ. მუმბაის  სასტუმრო „Taj Mahal Palace“-ში, საქართველოს საელჩოს სახელითა და ქ. მუმბაიში საქართველოს საპატიო საკონსულოს მხარდაჭერით, გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება.


ბრიუსელში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველოსა და ბელგიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ღონისძიებები გაიმართა

9.06.2017, ბრიუსელი - ბრიუსელში, საქართველოსა და ბელგიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში გაიმართა ქართული კლასიკური მუსიკისა და ქართული პოლიფონიის კონცერტი - „გაზაფხულის კონცერტი - ქართული კლასიკური მუსიკა და პოლიფონია“. ბრიუსელში მოღვაწე ქართველმა პიანისტმა, ნანა ქუბინიძემ და ტენორ...


კვიპროსში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველო-კვიპროსს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების 25 წლისთავი საზეიმო მიღებით აღინიშნა

9.06.2017, ნიქოზია - ქ. ნიქოზიაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველო-კვიპროსს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა რევაზ ლომინაძემ და კვიპროსი...


საქართველო-ბულგარეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ქ. სოზოპოლში გამოფენა და კინოჩვენება გაიმართა

9.06.2017, სოზოპოლი - საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში, ბულგარეთის შავი ზღვის ქალაქ სოზოპოლში, ტურისტული სეზონის გახსნით ფესტივალზე,  საქართველოს საელჩომ გამართა თემატური ფოტოგამოფენა - „Spectecular Georgia&rd...


ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული გიორგი ზურაბაშვილი ირლანდიელ ევროპარლამენტარს ბრაიან ჰეიესს შეხვდა

8.06.2017, დუბლინი - ​2017 წლის 8 ივნისს, ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა შეხვედრა გამართა ირლანდიელ ევროპარლამენტართან ბრაიან ჰეიესთან.


საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში აღნიშნავენ

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობენ მსოფლიოს დედაქალაქებშიც, სადაც საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავენ.


კოპენჰაგენში საქართველო-დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა

25.05.2017б კოპენჰაგენი - კოპენჰაგენში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველო-დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.