ხელმოწერილი და რატიფიცირებული კონვენციების ნუსხა

ETS* No. დასახელება ღიაა ხელმოსაწერად ძალაში შესვლა E. N. C.
001 ევროპის საბჭოს წესდება 5/5/1949 3/8/1949      
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
27/4/1999
ძალაში შესვლა: 27/4/1999          
002 გენერალური შეთანხმება ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ 2/9/1949 10/9/1952      
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/5/2000
ძალაში შესვლა:   25/5/2000          
005 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია 4/11/1950 3/9/1953      
  ხელმოწერა 27/4/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999          
009 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი 20/3/1952 18/5/1954      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
7/6/2002
ძალაში შესვლა:  7/6/2002          
010 ევროპის საბჭოს პრივილეგიებზე და იმუნიტეტებზე გენერალური შეთანხმების ოქმი 6/11/1952 11/7/1956      
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/5/2000
ძალაში შესვლა: 25/5/2000          
018 ევროპის კულტურული კონვენცია 19/12/1954 5/5/1955 X    
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/4/1997
ძალაში შესვლა:   25/4/1997          
024 ევროპული კონვენცია ექსტრადიციის შესახებ 13/12/1957 18/4/1960 X X  
  ხელმოწერა 22/3/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 13/9/2001          
030 ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ 20/4/1959 12/6/1962 X X  
  ხელმოწერა 27/4/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/10/1999
ძალაში შესვლა:   11/1/2000          
046 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი # 4 16/9/1963 2/5/1968      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 13/4/2000          
062 ევროპული კონვენცია უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ 7/6/1968 17/12/1969 X X  
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
18/3/1999
ძალაში შესვლა:   19/6/1999          
070 ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის განაჩენთა საერთაშორისო აღიარების შესახებ 28/5/1970 26/7/1974 X X  
  ხელმოწერა 8/6/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/3/2002
ძალაში შესვლა: 26/6/2002          
085 ევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ 15/10/1975 11/8/1978 X X  
  ხელმოწერა 7/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
30/4/2002
ძალაში შესვლა:   31/7/2002          
086 ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი 15/10/1975 20/8/1979 X X  
  ხელმოწერა 22/3/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 13/9/2001          
090 ევროპული კონვენცია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 27/1/1977 4/8/1978      
  ხელმოწერა 11/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2000
ძალაში შესვლა:   15/3/2001          
092 ევროპული შეთანხმება სამართლებრივი დახმარების თაობაზე გაკეთებული მიმართვების გადაცემის შესახებ 27/1/1977 28/2/1977      
  ხელმოწერა 20/3/2006 რატიფიკაცია ან მიერთება:
17/7/2006
ძალაში შესვლა:   18/8/2006          
097 უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი 15/3/1978 31/8/1979 X X  
  ხელმოწერა 4/11/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 21/9/2000          
098 ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის მეორე დამატებითი ოქმი 17/3/1978 5/6/1983 X X  
  ხელმოწერა 22/3/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა:  13/9/2001          
099 სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი 17/3/1978 12/4/1982 X X  
  ხელმოწერა 7/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2005
ძალაში შესვლა:  11/9/2003          
106 ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ სახელმძღვანელო ევროპული კონვენცია 21/5/1980 22/12/1981 X    
  ხელმოწერა 25/10/2005 რატიფიკაცია ან მიერთება:
24/7/2006
ძალაში შესვლა:  25/10/2006          
108 კონვენცია პირთა დაცვის შესახებ პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ 28/1/1981 1/10/1985 X X  
  ხელმოწერა 21/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2005
ძალაში შესვლა:  1/4/2006          
112 ევროპული კონვენცია მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ 21/3/1983 1/7/1985 X X  
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
21/10/1997
ძალაში შესვლა: 1/2/1998          
114 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #6 სიკვდილით დასჯის გაუქმებასთან დაკავშირებით 28/4/1983 1/3/1985      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/5/2000          
117 დამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #7 22/11/1984 1/11/1988      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/7/2000          
121 ევროპის არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია 3/10/1985 1/12/1987 X X X
  ხელმოწერა 17/9/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/8/2000          
122 ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 15/10/1985 1/9/1988      
  ხელმოწერა 29/5/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/12/2004
ძალაში შესვლა: 1/4/2005          
126 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია 26/11/1987 1/2/1989 X X  
  ხელმოწერა 16/2/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა:1/10/2000          
135 დოპინგსაწინააღმდეგო კონვენცია 16/11/1989 1/3/1990 X X  
  ხელმოწერა 2/7/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 1/7/2003          
141 კონვენცია ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ 8/11/1990 1/9/1993 X X  
  ხელმოწერა 30/4/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/5/2004
ძალაში შესვლა: 1/9/2004          
143 არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენცია (შესწორებული) 16/1/1992 25/5/1995 X X X
  ხელმოწერა 17/9/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 14/10/2000          
147 ევროპული კონვენცია კინემატოგრაფიულ კოპროდუქციაზე 2/10/1992 1/4/1994 X   X
  ხელმოწერა 21/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/10/2002
ძალაში შესვლა:  1/2/2003          
151 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი #1 4/11/1993 1/3/2002      
  ხელმოწერა 16/2/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2002          
152 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი #2 4/11/1993 1/3/2002      
  ხელმოწერა 16/2/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა:  1/3/2002          
155 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #11 ,კონტროლის არსებული მექანიზმის რესტრუქტურიზაცია 11/5/1994 1/11/1998      
  ხელმოწერა 24/4/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999          
157 ჩარჩო-კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ 1/2/1995 1/2/1998      
  ხელმოწერა 21/1/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/12/2005
ძალაში შესვლა: 1/4/2006          
161 ევროპული შეთანხმება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმის წარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ 5/3/1996 1/1/1999      
  ხელმოწერა 10/5/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
10/5/2001
ძალაში შესვლა:  1/7/2001          
162 ევროპის საბჭოს პრივილეგიებზე და იმუნიტეტებზე გენერალური შეთანხმების მეექვსე ოქმი 5/3/1996 1/11/1998      
  ხელმოწერა 25/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 21/7/2000          
163 ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული) 3/5/1996 1/7/1999      
  ხელმოწერა 30/6/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/8/2005
ძალაში შესვლა:  1/10/2005          
164 კონვენცია ბიოლოგიასა და მედიცინაში ადამიანის უფლებების და ღირსების დაცვის შესახებ: კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ” 4/4/1997 1/12/1999 X X X
  ხელმოწერა 11/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/11/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2001          
165 ევროპის რეგიონში უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების ცნობის კონვენცია 11/4/1997 1/2/1999 X X X
  ხელმოწერა 11/4/1997 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/10/1999
ძალაში შესვლა:  1/12/1999          
167 მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი 18/12/1997 1/6/2000 X X  
  ხელმოწერა 17/9/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/8/2000          
168 ბიოლოგიასა და მედიცინაში ადამიანის უფლებების და ღირსების დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმი ადამიანის კლონირების აკრძალვის შესახებ” 12/1/1998 1/3/2001 X X X
  ხელმოწერა 11/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/11/2000
ძალაში შესვლა:  1/3/2001          
173 სისხლის სამართლის კონვენცია კორუფციაზე 27/1/1999 1/7/2002 X X X
  ხელმოწერა 27/1/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა:  01/05/2008          
174 სამოქალაქო სამართლის კონვენცია კორუფციაზე 4/11/1999  1/11/2003 X X X
  ხელმოწერა 27/01/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
11/01/2008
ძალაში შესვლა:  01/11/2003          
177 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #12 4/11/2000  1/4/2005      
  ხელმოწერა 4/11/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა:  01/04/2005          
186 ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ადამიანის ორგანოებისა და ქსოვილების გადანერგვის შესახებ 24/1/2002  01/05/2006 X X X
  ხელმოწერა 25/3/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
18/12/2002
ძალაში შესვლა:  01/05/2006          
187 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის ოქმი #13, ნებისმიერ პირობებში სიკვდილით დასჯის გაუქმება 3/5/2002 1/7/2003      
  ხელმოწერა 3/5/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 1/9/2003          
190 ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კონვენციის შემსწორებელი ოქმი 15/5/2003        
  ხელმოწერა 15/5/2003 რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/12/2004
           
194 ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის კონვენციის ოქმი #14, კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანის შესახებ 13/5/2004        
  ხელმოწერა 13/5/2004 რატიფიკაცია ან მიერთება:
10/11/2004
           
197 ევროპული კონვენცია ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 16/5/2005 01/02/2008      
  ხელმოწერა 19/10/2005 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/3/2007
ძალაში შესვლა:  01/02/2008          

დამატებითი ინფორმაციისთვის

http://conventions.coe.int

შენიშვნები: კონვენეციები და შეთანხმებები მისაერთებლად ღიაა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის და სათანადოდ:

E - ევროპული არაწევრი ქვეყნები

N - არაევროპული არაწევრი ქვეყნები

C - ევროპული თანამეგობრობა.

*ETS: ევროპული ხელშეკრულებების სერია.
 

დაძმობილებული ქალაქები ქუთაისი და ნიუპორტი თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებლობებს განიხილავენ

გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს ელჩის, თამარ ბერუჩაშვილის უელსში განხორციელებული პირველი ვიზიტის ფარგლებში, ელჩი და ქალაქ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ქ. ნიუპორტის მერიას ეწვივნენ, სადაც შეხვედრები გამართეს ქალაქის მერთან დევიდ ფოუვეზერთან და საკრებულოს ხელმძღვანელთან, დები ვილკოქსთან.


სამხრეთ აფრიკის კეიპის ღვინის რეგიონსა და კახეთს შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას

19.06.2017 სტელენბოში - სამხრეთ აფრიკის დასავლეთ კეიპის პროვინციაში სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, კეიპ ტაუნში საქართველოს საპატიო კონსულის, სამხრეთ აფრიკა-საქართველოს სავაჭრო პალატისა და ქვეყნის სხვადასხვა უწყებების ხელშეწყობით, ორი ღონისძიება გაიმართა.


​ათენში საბერძნეთსა და საქართველოს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე იმსჯელეს

19.06.2017 ქ.ათენი  - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანა ელჩმა საბერძნეთსა და სერბეთის რესპუბლიკებში იოსებ ნანობაშვილმა შეხვედრა გამართა საბერძნეთის რესპუბლიკის სპორტის მინისტრთან გეორგიოს ვასილიადისთან.


​ჯაკარტაში საქართველოს საელჩოს ჩართულობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ინდონეზიის უნივერსიტეტს შორის პარტნიორული ურთიერთობები გაღრმავდება

19.06.2017 ქ.ჯაკარტა -  ინდონეზიაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით ინდონეზიის უნივერსიტეტში და საქართველოს საელჩოში გაიმართა ლექციები თემაზე: „პირველი ადამიანები აფრიკიდან: დმანისის (საქართველო) ადრეული პერიოდის ადამიანები“. ლექციები წაიკითხა ფილიპინების უნივერსიტეტის არქეოლოგმა მილენ ლისინგმა, რომელიც ...


„ფიროსმანი“ლიტვის სამეფო თეატრის შესრულებით

19.06.2017 - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ლიტვის ქალაქ ტრაკაის  სამეფო თეატრმა  სპექტაკლი  „ფიროსმანი“ წარადგინა. ლიტვაში  აღნიშნული პროექტი საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით და ლიტვაში არსებული ქართული დიასპორული ორგანიზაცია „კახეთის“ ხელმძ...


ტორონტოში „ქართული საღამო“ გაიმართა

17.06.2017 ტორონტო, კანადა - ​კანადაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, საქართველოს პოპულარიზაციის აქციების ციკლმა „ქართული საღამოები“ სტარტი აიღო. „ქართული საღამოების“ პირველი ღონისძიება ქ. ტორონტოში სქარბოროუს მსოფლიო ფილმების ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა, სადაც ნაჩვენები იქნა ქართველი რეჟ...


ბუდაპეშტში უნგრეთ–საქართველოს ბიზნეს ფორუმი გაიმართა

16.06.2017, ბუდაპეშტი - „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნესსაბჭოს“ (EUGBC) ორგანიზებით,  საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან და უნგრეთის სავაჭრო–სამრეწველო პალატასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ევროპის სავაჭრო-სამრეწველო პალატათა ასოციაციისა და უნგრეთში საქართველოს საელჩოს ხელშეწ...


საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველო-ჩინეთის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე პეკინში სადღესასწაულო კონცერტით აღინიშნა

16.06.2017, პეკინი - ​საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილე, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროსა და ჩინელი ხალხის საზღვარგარეთის ქვეყნებთან მეგობრობის ასოციაციის ორგანიზ...


რუმინეთის პატრიარქმა საქართველოს ელჩი ბუქარესტში საერო პირებისათვის რუმინეთის საპატრიარქოს უმაღლესი ორდენით დააჯილდოვა

14.06.2017, ბუქარესტი - 14 ივნისს, რუმინეთის პატრიარქის დანიელის ინიციატივით, გაიმართა რუმინეთში საქართველოს ელჩთან, ილია გიორგაძესთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ, საქართველოსა და რუმინეთის მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის განსაკუთრებულად ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ხელშეწყობისათვის, რუმინეთის პა...


ლიუბლიანაში შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ აფორიზმით ბარელიეფი გაიხსნა

14.06.2017, ლიუბლიანა - ​სლოვენიის დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ, „ნავიე“-ს სკვერში, „მსოფლიოს მზარდი წიგნების“ პროექტის ფარგლებში, გაიხსნა ბარელიეფი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნიდან“ რამდენიმე აფორიზმით. ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს „მსოფლიოს მზარდი წიგნების&ld...


ლიმაში საქართველოს დამოუკიდებლობისა აღდგენისა და ქართული კინოფილმების ფესტივალისადმი მიძღვნილი მიღება გაიმართა

14.06.2017, ლიმა - ​ლიმაში პერუს რესპუბლიკაში საქართველოს საპატიო კონსულის ორგანიზებით გაიმართა ოფიციალური მიღება, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობისა აღდგენისა და ქართული კინოფილმების ფესტივალს. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს საქართველოს საპატიო კონსულმა პერუს რესპუბლიკაში პილარ დეზამ ...


​ვენეციის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართული ენის და ლიტერატურის შესწავლა მომავალშიც შესაძლებელი იქნება

13.06.2017 - საქართველოს ელჩმა იტალიაში კახა სიხარულიძემ, ვენეციის კა’ ფოსკარის პროფესორ გაგა შურღაიასთან ერთად, შეხვედრა გამართა იტალიის განათლების, უნივერსიტეტისა და კვლევის მინისტრის დიპლომატიურ მრჩეველთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა კა’ ფოსკარის უნივერსიტეტში ქართული ენის სწავლების გადარჩენა. წარმატებუ...


ირლანდიაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე საზეიმო მიღებით აღინიშნა

13.06.2017, დუბლინი - ​დუბლინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა და დუბლინის ლორდ მერმა ბრენდან კარმა. გამოსვლისას საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა ისაუბრა...


ინდოეთში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა

​ინდოეთის ქ. მუმბაის  სასტუმრო „Taj Mahal Palace“-ში, საქართველოს საელჩოს სახელითა და ქ. მუმბაიში საქართველოს საპატიო საკონსულოს მხარდაჭერით, გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი და საქართველო-ინდოეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება.


ბრიუსელში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველოსა და ბელგიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ღონისძიებები გაიმართა

9.06.2017, ბრიუსელი - ბრიუსელში, საქართველოსა და ბელგიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილეს ფარგლებში გაიმართა ქართული კლასიკური მუსიკისა და ქართული პოლიფონიის კონცერტი - „გაზაფხულის კონცერტი - ქართული კლასიკური მუსიკა და პოლიფონია“. ბრიუსელში მოღვაწე ქართველმა პიანისტმა, ნანა ქუბინიძემ და ტენორ...


კვიპროსში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და საქართველო-კვიპროსს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების 25 წლისთავი საზეიმო მიღებით აღინიშნა

9.06.2017, ნიქოზია - ქ. ნიქოზიაში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველო-კვიპროსს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება გაიმართა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართეს კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა რევაზ ლომინაძემ და კვიპროსი...


საქართველო-ბულგარეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილეს ფარგლებში ქ. სოზოპოლში გამოფენა და კინოჩვენება გაიმართა

9.06.2017, სოზოპოლი - საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში, ბულგარეთის შავი ზღვის ქალაქ სოზოპოლში, ტურისტული სეზონის გახსნით ფესტივალზე,  საქართველოს საელჩომ გამართა თემატური ფოტოგამოფენა - „Spectecular Georgia&rd...


ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული გიორგი ზურაბაშვილი ირლანდიელ ევროპარლამენტარს ბრაიან ჰეიესს შეხვდა

8.06.2017, დუბლინი - ​2017 წლის 8 ივნისს, ირლანდიაში საქართველოს საქმეთა დროებითმა რწმუნებულმა გიორგი ზურაბაშვილმა შეხვედრა გამართა ირლანდიელ ევროპარლამენტართან ბრაიან ჰეიესთან.


საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში აღნიშნავენ

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობენ მსოფლიოს დედაქალაქებშიც, სადაც საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავენ.


კოპენჰაგენში საქართველო-დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა

25.05.2017б კოპენჰაგენი - კოპენჰაგენში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისა და საქართველო-დანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა.