აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში უცხოური ვალუტის შეტანა-გატანის ახალი რეგულაციები ამოქმედდა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 13 იანვრიდან ამოქმედდა უცხოური ვალუტის შეტანა-გატანის ახალი რეგულაციები.
 
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გააუქმა 2015 წლის 22 ოქტომბრის ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც, ფიზიკურ პირებს, საბაჟო გადასახადის გარეშე შეეძლოთ ქვეყანაში 10.000 აშშ დოლარის ღირებულების პირადი მოხმარების საგნებისა და თანხის შეტანა-გატანა.
 
ახალი რეგულაციით ნებადართულია მხოლოდ 1000 აშშ დოლარის ქვეყანაში დეკლარირების გარეშე შეტანა-გატანა. 
[Error loading the control 'Repeater', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT TOP 5 * FROM View_CONTENT_News_Joined WHERE [NodeSiteID] = @NodeSiteID AND ((CategoryId=) AND (DocumentID != '')) AND ([Published] = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/News/%') AND [DocumentCulture] = @DocumentCulture) ORDER BY NewsReleaseDate DESC

Caused exception:
Incorrect syntax near ')'.