სამინისტროში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში

2019 წლის 31 იანვრისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში დასაქმებულია 328 მოსამსახურე, აქედან 204 ქალი და 124 კაცი.

კატეგორიების მიხედვით:

  • სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირები: 6 კაცი, 1 ქალი;
  • ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები – 6 ქალი;
  • დიპლომატიური თანამდებობის პირები – 246 მოსამსახურე. აქედან 145 ქალი და 101
    კაცი;
  • ადმინისტრაციული პერსონალი – 76 მოსამსახურე. აქედან 53 ქალი და 23 კაცი.

2016 წლის აპრილისთვის საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში დასაქმებულია 365 მოსამსახურე, აქედან 132 ქალი და 233 კაცი.

კატეგორიების მიხედვით:

  • დიპლომატიური თანამდებობის პირები – 284 მოსამსახურე. აქედან 110 ქალი და 174
    კაცი;
  • ადმინისტრაციული პერსონალი – 81 მოსამსახურე. აქედან 22 ქალი და 59 კაცი.