საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლის შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

2014 წლის 3 ოქტომბრიდან 2015 წლის 15 იანვრამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით სულ შემოსულია 28 განცხადება, აქედან:

  • საჯარო ინფორმაცია განმცხადებლის მოთხოვნის შესაბამისად გაიცა - 25 შემთხვევაში;
  • განხილვის პროცესშია - 3 განცხადება.