სავიზო ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის


ხელშეკრულება საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ


მოკლევადიანი ვიზის ფარგლებში ევროკავშირის ტერიტორიაზე ყოფნის ხანგრძლივობის (180 დღეში 90 დღე) დაანგარიშების ახალი წესი


ინფორმაცია საქართველოსა და ევროპის კავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ


ინფორმაცია დიპლომატიური, სამსახურეობრივი და ორდინალური პასპორტების მფლობელთათვის საზღვარგარეთის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესახებ