სავიზო ინფორმაცია მალდივის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება მალდივის რესპუბლიკაში ვიზას მიიღებს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე.

მოქალაქემ საზღვარზე უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

• პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;
• დახურული ბილეთი;
• სასტუმროს ჯავშანი;
• საკმარისი თანხა მალდივის რესპუბლიკაში ყოფნის პერიოდში (საშუალოდ განსაზღვრულია: 50-100 აშშ $ დღეში)
• სავიზო მოსაკრებელი;

მალდივის რესპუბლიკის საშინაო საქმეთა მიგრაციისა და ემიგრაციის დეპარტამენტის ვებ გვერდი: http://www.immigration.gov.mv/index.php/entry-to-maldives.html

ინფორმაცია მალდივის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი პირებისათვის: http://www.immigration.gov.mv/index.php/entry-to-maldives.html