პორტუგალიის რესპუბლიკა

 

2017 წლის 28 მარტიდან ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს პორტუგალიის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად ვიზა არ ესაჭიროებათ!

საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტი გაცემული უნდა იყოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ძალაში უნდა იყოს წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიის დატოვების თარიღიდან არანაკლებ სამი თვე.
 
ევროკავშირის/შენგენის წევრ ქვეყნებში ვიზის გარეშე გამგზავრება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით - ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში 90 დღით. რეკომენდირებულია გამგზავრებამდე „შენგენის კალკულატორის“ გამოყენებით შემოწმდეს ევროკავშირის/შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნის ნებადართული დღეების რაოდენობა: https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en
 
უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი არ შეეხება გრძელვადიან ვიზიტებს, მაგალითად, უმაღლესი განათლების მიღების ან დასაქმების მიზნით!

ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ხანგრძლივი პერიოდით გამგზავრების სურვილის შემთხვევაში, ისევ იმოქმედებს სავიზო რეჟიმი და საქართველოს მოქალაქეებმა ვიზის მისაღებად უნდა მიმართონ საქართველოში აკრედიტებულ შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოს.
 
უვიზო მიმოსვლის პირობებით გათვალისწინებული 90 დღის განმავლობაში მოკლევადიანი ვიზიტის მიზანი შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა:
 
 • ტურისტული მოგზაურობა;
 • ოჯახის წევრების/ნათესავების/ახლობლების მონახულება;
 • საქმიანი შეხვედრების, მოლაპარაკებების გამართვა;
 • საერთაშორისო სემინარებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და გამოფენებში მონაწილეობა;
 • მოკლევადიანი სასწავლო კურსებსა და ტრენინგებში, გაცვლით სასწავლო/სტაჟირების პროგრამებში მონაწილეობა;
 • სამედიცინო სერვისებით სარგებლობა - მოკლევადიანი სამკურნალო კურსი/ოპერაცია
 
მგზავრობის მიზნის დასადასტურებლად, სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელს უფლება აქვს მოგთხოვოთ შემდეგი საბუთები:
 
 • ბიომეტრიული პასპორტი;                                              
 • დასაბრუნებელი სამგზავრო ბილეთი;
 • სასტუმროს მოქმედი ჯავშანი;
 • სამოგზაურო დაზღვევა;
 • მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება: მაგალითად, თქვენს მფლობელობაში არსებული ნაღდი ფული, მოქმედი საბანკო ელექტრონული ბარათი, დაფინანსების შესახებ ცნობა, მასპინძლის საგარანტიო წერილი.
 
ფინანსური უზრუნველყოფისთვის საჭირო თანხა ევროკავშირის/შენგენის წევრი თითოეული ქვეყნის შიდა კანონმდებლობით განისაზღვრება. სასტუმროს ხარჯის გარდა, ეს თანხა, როგორც წესი, არ აღემატება დღეში 50 ევროს.

 
კონფერენციებში, სემინარებში, საქმიან შეხვედრებში მონაწილოების მიზნით მგზავრობის შემთხვევაში, ზემოჩამოთვლილ საბუთებთან ერთად რეკომენდებულია თან იქონიოთ:
 • ღონისძიების/კონფერენციის, სემინარის მოწვევა/პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობთ;
ნათესავების, მეგობრების ან ახლობლების მონახულების მიზნით მგზავრობის შემთხვევაში ზემოჩამოთვლილ დოკუმენტებთან ერთად რეკომენდებულია თან იქონიოთ:
 • ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ლეგალურად მცხოვრები მასპინძლის საკონტაქტო მონაცემები (მისამართი, ტელეფონის ნომერი და სხვ.);
 • მასპინძლის ბინადრობის ნებართვის ან შესაბამის ქვეყანაში ლეგალურად ყოფნის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტის ასლი.
სამედიცინო სერვისებით სარგებლობის, მოკლევადიანი სამკურნალო კურსის/ოპერაციის მიზნით მგზავრობის შემთხვევაში ზემოჩამოთვლილ საბუთებთან ერთად სასურველია თან იქონიოთ:
 • იმ სამედიცინო დაწესებულების თანხმობა, რომელშიც გეგმავთ მკურნალობას ან/და საქართველოს სამედიცინო დაწესებულების რეკომენდაცია, ჩაიტაროთ შესაბამისი მკურნალობა ევროკავშირის წევრ-ქვეყანაში;.
 • სამედიცინო დაზღვევა მგზავრობის მთელი პერიოდისთვის;
 • მგზავრობისა და მკურნალობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება ნაღდი ფულით, მოქმედი ელექტრონული ბარათით ან გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტით.
 
უვიზო მგზავრობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გაეცნოთ  ევროკავშირის/შენგენის სივრცეში უვიზო მიმოსვლის გზამკვლევსhttp://mfa.gov.ge/visa-free-guide.aspx
 
ასევე დეტალურ ინფორმაციას თითოეული ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ ვებ-გვერდზეhttps://www.geoconsul.gov.ge/ka   
 
 
 
არაბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს პორტუგალიის რესპუბლიკაში გასამგზავრებლად კვლავ ესაჭიროებათ ვიზა!
 
ვიზა გაიცემა ქ. თბილისში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

 
მოკლევადიანი ვიზის მისაღებად საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ჩამონათვალი:
 
 • სავიზო ანკეტა სრულყოფილად შევსებული და ხელმოწერილი (გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე). სავიზო ანკეტა   
 • პასპორტი, გაცემული ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რომელიც მოქმედი იქნება თქვენს მიერ ევროკავშირიდან გამომგზავრების სავარაუდო თარიღის შემდგომი მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში და მისი ასლი. (პასპორტი უნდა შეიცავდეს არა ნაკლებ ორ სუფთა გვერდისა);
 • ძველი პასპორტი ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდიანი გვერდების ასლებთან ერთად, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • 1 ბიომეტრიული ფოტოსურათი, გადაღებული ბოლო 6 თვის განმავლობაში;
 • სასტუმროს ჯავშანი;
 • ბილეთის ჯავშანი დახურული თარიღით;
 • სამოგზაურო დაზღვევის პოლისი, რომელიც უნდა მოქმედებდეს შენგენის მთელ ტერიტორიაზე პირის დაგეგმილი მთლიანი დღეების რაოდენობას. მინიმალური სადაზღვეო უზრუნველყოფა უნდა შეადგენდეს 30.000 ევროს (ორიგინალი და ასლი);
 • ცნობა სამსახურიდან, სადაც დაფიქსირებული უნდა იყოს ინფორმაცია განმცხადებლის თანამდებობისა და ხელფასის შესახებ (ნათარგმნი გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე);
 • ფინანსური გარანტიები (საბანკო ამონაწერი ბოლო 3 თვის ფულის მიმოქცევის შესახებ, ცნობა საბანკო ანგარიშის შესახებ).
 • სტუდენტებისა და მოსწავლეების გამგზავრების შემთხვევაში, ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან ან სკოლიდან, ნათარგმნი გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე და ნოტარიულად დამოწმებული;
 • საკონსულო მოსაკრებელი შეადგენს 35 ევროს, რომლის გადახდაც ხდება მხოლოდ შესაბამისი ექვივალენტით ლარში;

 
იმ შემთხვევაში თუკი 18 წლამდე ბავშვები მოგზაურობენ მშობლების ან ერთერთი მშობლის გარეში, დამატებით საჭიროა წარმოადგინოთ ორივე ან ერთერთი მშობლის (რომელიც არ მიყვება) ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა (აღნიშნულ ნებართვაში მითითებული უნდა იყოს მოგზაურობის ქვეყანა და თარიღები), ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანით ინგლისურ ენაზე. ასევე ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანით ინგლისურ ენაზე.
 
 

სასტუმრო, ბიზნეს, ტრანზიტული, სამუშაო, სასწავლო, სამედიცინი მომსახურების და ოჯახის გაერთიანების ვიზის კატეგორიებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საელჩოს ვებ-გვერდზე:
http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung
https://www.ancara.embaixadaportugal.mne.pt

 
პორტუგალიის ვიზის მიღების მსურველმა საქართველოს მოქალაქემ  სავიზო დოკუმენტაციის წარდგენის მიზნით  გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის საელჩოში გასაუბრების თარიღის დასანიშნად უნდა დარეგისტრირდეთ ელექტრონულად შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://service2.diplo.de

განაცხადი შეტანილი უნდა იყოს მინიმუმ 2 კვირით და მაქსიმუმ 3 თვით ადრე გამგზავრებამდე. ვიზის დამუშავების პერიოდი მოიცავს 10 სამუშაო დღეს (მას მერე რაც ყველა საჭირო საბუთი იქნება წარმოდგენილი).
 
გერმანიის საკონსულოში საბუთების (ორიგინალი და ასლი) ჩაბარება უნდა მოხდეს უშუალოდ განმცხადებლის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში საელჩომ შეიძლება  მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია.

 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!
 
მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს ვებ-გვერდზე: http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis

 
.თბილისში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს მისამართი:
აღმაშენებლის გამზ.166, 0112 თბილისი, საქართველო
ტელ: (+995 32) 243-53-99;
ფაქსი: (+995 32) 291-16-51;
ელ.ფოსტა: visa@tifl.diplo.de
ვებ-გვერდი: http://www.tiflis.diplo.de
 

 
პორტუგალიის ნაციონალური D ტიპის ვიზა (91 დან 365 დღემდე-გრძელვადიანი) გაიცემა . ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) პორტუგალიის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.
 
. ანკარაში პორტუგალიის რესპუბლიკის საელჩოს მისამართი:
Kirlangiç Sokak no.39 Gaziosmanpaşa (GOP) Cankaya-06700 Ankara, Turkey
ტელ: (+90 312) 405-60-28/29;
ფაქსი: (+90 312) 437-38-44;
ელ.ფოსტა: sconsular.ankara@mne.pt    
ვებ-გვერდი: https://www.ancara.embaixadaportugal.mne.pt/en/

პორტუგალიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი: http://www.portugal.gov.pt/en.aspx