საქართველოს კანონი დიპლომატიური სამსახურის შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრძანება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების საქმიანობის წესისა და ტიპობრივი დებულების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საზღვარგარეთ გარდაცვლილ საქართველოს მოქალაქეთა საქართველოში გადმოსვენების ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე;

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო თანამდებობის პირებისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების წესის დამტკიცების  შესახებ