ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი:
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 13 00
 

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

ა) კომპეტენციის ფარგლებში ევროპის ქვეყნებთან და ევროკავშირში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა მუშაობის კოორდინაცია; ყველა საჭირო დოკუმენტის, მასალის და ინფორმაციის გამოთხოვნა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებული საელჩოებიდან, ევროგაერთიანებებთან საქართველოს მისიიდან;

ბ) ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აკრედიტებული საქართველოს საელჩოების, ევროგაერთიანებებთან საქართველოს მისიის ოპერატიული ინფორმირება მინისტრის და კურატორი მინისტრის მოადგილის მიერ სიტყვიერი ან დოკუმენტის სახით მიღებულ გადაწყვეტილებათა თაობაზე;

გ) კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოში აკრედიტებულ ევროკომისიის დელეგაციასთან და ევროპის ქვეყნების საელჩოებთან აქტიური თანამშრომლობა;

დ) სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან მჭიდრო თანამშრომლობა;

ე) თანამშრომლობა და პოლიტიკური კონსულტაციების გამართვა ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტებთან (ევროკომისია, ევროპარლამენტი, ევროკავშირის საბჭო და სხვა);

ვ) ევროკავშირის ინსტიტუტებში საქართველოს პრეზიდენტისა და მთავრობის წარმომადგენლების, აგრეთვე ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირების საქართველოში ოფიციალური ვიზიტების და მათთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადება (ანალიტიკური ცნობები, სასაუბროები, ვიზიტის შედეგები, ანგარიშები);

ზ) ევროკავშირთან საერთაშორისო ხელშეკრულებათა დადების შესახებ წინადადებების მომზადება;

თ) ხელმძღვანელობის მითითებათა შესაბამისად სამინისტროს სხვა ქვედანაყოფების მიერ იმ კონკრეტულ დავალებათა შესრულების კოორდინაცია, რომლებიც ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობათა სფეროს განეკუთვნება;

ი) ევროკავშირთან საქართველოს თანამიმდევრული და სრული ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, საქართველოს სხვადასხვა უწყებებსა და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

კ) საქართველო-ევროკავშირის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების განხორციელების პროცესის პოლიტიკური შეფასება და მონიტორინგი;

ლ) საქართველოს ევროპულ სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობის მიზნით სამინისტროს ხელმძღვანელობის შესაბამისი ინფორმაციითა და რეკომენდაციებით უზრუნველყოფა;

მ) კომპეტენციის გათვალისწინებით „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატით გათვალისწინებული თანამშრომლობის ხელშეწყობა;

ნ) საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის ინსტიტუტების სხდომების მომზადება, წარმართვა და მათი ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა, საქართველო-ევროკავშირის საპარლამენტთაშორისო თანამშრომლობის კომიტეტის სხდომებში მონაწილეობა;

ო) ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობისთვის წინადადებების მომზადება;

პ) საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესის ხელშეწყობა;

ჟ) ევროკავშირის წევრ და წევრობის კანდიდატ ქვეყნებთან თანამშრომლობა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის გამოცდილების შესწავლა-გაზიარების მიზნით;

რ) დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში იმ სხდომების მომზადება, რომლის თავმჯდომარეს ან თანათავმჯდომარეს წარმოადგენს მინისტრი.

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები:

  • ევროკავშირთან ასოცირების სამმართველო;
  • აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ევროკავშირთან პოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიზის სამმართველო.