ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

უფროსი: დიმიტრი ლაბაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 30 01

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 • ერთიანი ელექტრონული ინფორმაციული სივრცის შექმნის უზრუნველყოფა;
 • სამინისტროს ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საჭირო, სხვადასხვა სახის პროგრამული გადაწყვეტილებების შემუშავება, შექმნა და განხორციელება;
 • დანერგილი პროგრამების ტექნიკური მხარდაჭერა, ელექტორნულ ფორმატში არსებული ინფორმაციის მონაცემთა ბაზების შექმნა და მათი მხარდაჭერა;
 • სამინისტროს სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტი, სისტემური გადაწყვეტილებების და ელექტორნული სერვისების, შემუშავება და მათი განხორციელება;
 • მონაცემების შენახვა/დამუშავების და რეზერვაციის უზრუნველყოფა;
 • შიდა დომეინ ქსელში ჩართული კომპიუტერების სისტემური მენეჯმენტი;
 • სერვერების და ქსელური მოწყობილობების მენეჯმენტი და ტექნიკური ექსპლუატაცია;
 • სამინისტროს სისტემების და სერვერების მუდმივი მონიტორინგი და ჩანაწერების გაკეთება;
 • სამინისტროს შიდა ლოკალური და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებების კომპიუტერული ქსელის გამართული მუშაობის და ოპტიმიზაციის უზრუნველყოფა. ეფექტური წარმადობისთვის, ახალი ინოვაციური აპარატურის მოძიება და დანერგვა;
 • სატელეფონო და სატელევიზიო სერვისების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ინფორმაციული სივრცის უსაფრთხოებისთვის სხვადასხვა სახის პროგრამული და აპარატურული მექანიზმების შემუშავება და დანერგვა;
 • კომპიუტერული და პერიფერიული მოწყობილობების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, როგორც პროგრამულ ისე აპარატურულ დონეზე. მოშორებულად მომხმარებლების ტექნიკური მხარდაჭერა და კომპიუტერული მოწყობილობების შეუფერხებელი მუშაობისთვის საჭირო სამუშაოების უზრუნველყოფა.
 • ვიდეო სათვალთვალო, საკონფერენციო აუდიო/ვიდეო და შენობის დაშვების მოწყობილობების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანყოფები:

 • პროგრამული უზრუნველყოფის განყოფილება;
 • სისტემური და ქსელური უზრუნველყოფის განყოფილება;
 • ტექნიკური მხარდაჭერის განყოფილება.