დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის დირექტორი: რატი ბრეგაძე

ტელ: (+995 32) 294 5000 - 3100

ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებთან მდგრადი ურთიერთოებების განვითარება; 
  • უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და იქ მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების საინფორმაციო-ანალიტიკური ბაზის შექმნა;
  • დიასპორულ ორგანიზაციათა რეესტრის შექმნა და წარმოება; 
  • საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეების მიერ ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა;
  • საქართველოს მდგრადი განვითარების პროცესში ქართული დიასპორის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა; 
  • ემიგრანტთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა; 
  • დიასპორასთან დაკავშირებული წინადადებების მომზადება; 
  • კანონმდებლობით დადგენილ სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება.

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულები:

  • თანამემამულეებთან და დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამმართველო; 
  • დიასპორული პროგრამების სამმართველო.