ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ბელგიის სამეფოს შორის

  1. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ბელგო-ლუქსემბურგის ეკონომიკური კავშირს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ” შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 23.06.1993. ძალაშია 03.07.1999

  2. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ბელგიის სამეფოს მთავრობებს შორის დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობების დამყარების შესახებ” ხელშეკრულება.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 05.06.1992.

  3. „საქართველოსა და ბელგიის სამეფოს შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 14.12.2000. ძალაშია 04.05.2004