ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრული ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 8.11.1997

 2. სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 6.06.1996

 3. სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 6.06.1996

 4. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის მთავრობას შორის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 21.06.1995

 5. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთზიდვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 06.06.1996
  შეთანხმებაში შევიდა ცვლილებები ნოტების გაცვლის გზით. აღნიშნული ცვლილებები ძალაშია 01.06.2011

 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 18.07.1996.

 7. საქართველოს რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას მიწათმოქმედების სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დარგში სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 19.01.1995

 8. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კაპიტალდაბანდებების ორმხრივი წახალისებისა და დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 19.01.1995. ძალაშია 6.08.1999

 9. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 25.08.1994. ძალაშია 7.05.1998

 10. საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 05.04.1994

 11. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასა და ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიას შორის სამეცნიერო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.12.1997

 12. „ევროპის დერეფანი 8- ტრანსეკა“ ტრანსკონტინენტური კავშირის რეალიზაციისათვის საქართველოს ტრანსპორტის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.12.1997

 13. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის სფეროში შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.12.1997

 14. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 15.12.1997. ძალაშია 08.09.1998

 15. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 15.12.1997. ძალაშია 08.09.1998

 16. საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საკონსულო კონვენცია
  ხელმოწერილია 15.12.1997. ძალაშია 26.12.1998

 17. საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ კონვენცია
  ხელმოწერილია 26.11.1998. ძალაშია 01.07.1999

 18. შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის
  ხელმოწერილია 26.11.1998. ძალაშია 21.09.1999

 19. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 26.11.1998. ძალაშია 13.04.1999

 20. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებზე სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მიზნითოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 26.11.1998. ძალაშია 13.04.1999

 21. საქართველოს სახელმწიფო საზვღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საერთაშორისო მიმოსვლის გზებსა და საქართველოსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრებზე არსებული ვითარების თაობაზე ინფორმაციის გაცვლის წესის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 26.11.1998. ძალაშია 13.04.1999

 22. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უკანონოდ მცხოვრები პირების რეადმისიისა და ტრანზიტის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 27.03.2002. ძალაშია 14.03.2003

 23. მემორანდუმი საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროს შორის
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.05.2005

 24. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 9.07.2007. ძალაშია 26.10.2007

 25. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფოსტო კავშირის, ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 20.02.2009. ძალაშია 20.04.2010

 26. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში შეთანხმება
  ხელმოწერილია 28.03.2011. ძალაშია 18.10.2011

 27. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 1.04.2012

 28. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 18.03.2011. ძალაშია 5.07.2011

 29. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე შეთანხმება
  ელმოწერილია 1.04.2012. ძალაშია 31.07.2012

 30. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 25.09.2012. ძალაშია 30.11.2012

 31. საქართველოს მთავრობასა და ბულგარეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის“ შესახებ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი
  ხელმოწერილია 1.04.2012. ძალაშია 8.10.2012

 32. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სამინისტროს შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ხელმოწერილია 22.03.2013. ძალაშია 1.10.2013

 33. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის პროგრამა 2013-2015 წლებისათვის
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 12.06.2012

 34. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის გაფართოებული თანამშრომლობისა და კონსულტაციების შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 25.11.2013