ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და თურქმენეთის რესპუბლიკას შორის
 1. „თურქმენეთის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის თურქმენეთის მიმართ 1993–1994 წლისთვის საქართველოს სახელმწიფო ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ შეთანხმება
  ძალაშია 1995 წლის 23 იანვრიდან

 2. „საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქმენეთს შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს. ძალაშია 2000 წლის 1 სექტემბრიდან.

 3. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს.

 4. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის კოორდინაციის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 5. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 6. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 7. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 8. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს.

 9. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის კულტურულ და სამეცნიერო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 10. „საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და თურქმენეთის სახელმწიფო საბაჟოს შორის სატრანზიტო ტვირთებისა და მოქალაქეთა ბარგის გაფორმების შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 11. „საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და თურქმენეთის სახელმწიფო საბაჟოს შორის კონტრაბანდისა და საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 12. „საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და თურქმენეთის სახელმწიფო საბაჟოს შორის ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების არაკანონიერი ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 13. „საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და თურქმენეთის სახელმწიფო საბაჟოს შორის საბაჟო საქმის საკითხებზე თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 14. „საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და თურქმენეთის სახელმწიფო საბაჟოს შორის საბაჟო დოკუმენტებისა და საბაჟო უზრუნველყოფის ურთიერთცნობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 15. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საბაჟო ურთიერთობების საფუძვლების შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 16. „საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და თურქმენეთის სახელმწიფო საბაჟოს შორის უკანონოდ გატანილი და შემოტანილი კულტურული ფასეულობების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 17. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის თურქმენეთის ბუნებრივი გაზის საქართველოში მოწოდების წესის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს.

 18. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის 1992 წლის და 1993 წლის 7 თვის შედეგების მიხედვით ვალების მოწესრიგების შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 19. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 20. „საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და თურქმენეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 21. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1993 წლის 17 აგვისტოს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 22. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის უმაღლესი განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 20 მარტს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 23. საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ შეთანხმება
  მოქმედებს 2000 წლის 1 იანვრიდან.

 24. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 20 მარტს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 25. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის 1995 წლისათვის თურქმენული გაზის მიწოდებისათვის ვალის დაფარვის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 20 მარტს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 26. „საქართველოსა და თურქმენეთს შორის საქართველოს 1993-94 წლებში თურქმენეთისადმი სახელმწიფო ვალის დაფარვის წესისა და პირობების შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 20 მარტს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 27. „საქართველოსა და თურქმენეთს შორის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების აღმოჩენის შესახებ“ ხელშეკერულება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 20 მარტს, ძალაშია 1999 წლის 24 იანვრიდან 

 28. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება
  ძალაშია 1996 წლის 21 ნოემბრიდან. 

 29. „საქართველოსა და თურქმენეთის საკონსულო კონვენცია“
  ძალაშია 1998 წლის 10 ივლისიდან.

 30. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ძალაშია 1998 წლის 25 სექტემბრიდან.

 31. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის დარგში თანამშრომლობის“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 5 დეკემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 

 32. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ“ კონვენცია
  ძალაშია 2000 წლის 26 იანვრიდან.

 33. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 5 დეკემბერს, ძალაშია 1997 წლის 5 დეკემრიდან.

 34. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვის საკითხებში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ“ შეთანხმება
  ძალაშია 1998 წლის 2 ნოემბრიდან.

 35. „საქართველოს მთავრობასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის საწარმოო კოოპერაციის შესახებ“ შეთანხმება
  ძალაშია 2000 წლის 6 დეკემბრიდან.

 36. „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და თურქმენეთის გარემოთი სარგებლობისა და დაცვის სამინისტროს შორის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 5 დეკემბერს.

 37. „საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და თურქმენეთის მთავრობას შორის მოქალაქეთა ურთიერთმგზავრობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1999 წლის 26 ივნისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 38. „საქართველოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, თურქმენეთის რესპუბლიკასა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ“ ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 13 მაისს. თურქმენეთის რესპუბლიკისთვის ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 39. „საქართველოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, თურქმენეთის რესპუბლიკასა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის ტრანზიტული გადაზიდვების რეგულირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 13 მაისს. თურქმენეთის რესპუბლიკისთვის შეთანხმება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.