ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და იაპონიის მთავრობას შორის

 1. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ნოტების გაცვლით დადებული შეთანხმება საკვების წარმოების ზრდის თაობაზე იაპონური გრანტის შესახებ (500’000’000 იენი)
  ძალაში შესვლის თარიღი: 1997 წლის 8 აპრილი;

 2. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ნოტების გაცვლით დადებული შეთანხმება ეკონომიკური სტრუქტურული გამართვის თაობაზე იაპონური გრანტის შესახებ ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება (500’000’000 იენი).
  ძალაში შესვლის თარიღი: 1997 წლის 8 აპრილი;

 3. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის დადებული ნოტების გაცვლის გზით ეკონომიკის სტაბილიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით (5’332’000’000 იენი).
  ძალაში შესვლის თარიღი: 1997 წლის 13 ნოემბერი;

 4. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის საკვები პროდუქციის წარმოების ზრდის ხელშეწყობის მიზნით („საგრანტო დახმარება უბრალო ხალხის პროექტის“ ფარგლებში) 380’000’000 იაპონური იენის საგრანტო დახმარების თაობაზე ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება.
  ძალაში შესვლის თარიღი: 1998 წლის 6 მარტი;

 5. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის იაპონიის მიმართ საქართველოს ვალის რესტრუქტურიზაციის თაობაზე ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება.
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2005 წლის 11 მარტი;

 6. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის კვების პროდუქტების წარმოების ზრდის ხელშეწყობის მიზნით საგრანტო (200’000’000 იაპონური იენი) შეთანხმება ნოტების გაცვლის გზით.
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2005 წლის 11 მარტი;

 7. საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის, ეკონომიკური სტრუქტურული გამართვის მიზნით, ნოტების გაცვლის გზით საგრანტო შეთანხმება. (300’000’000 იაპონური იენი).
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2005 წლის 11 მარტი;

 8. საქართველოს მთავრობის მიერ დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის სფეროში პირველადი სამედიცინო დახმარების მოწყობილობილობის გაუმჯობესების პროექტის დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და იაპონიის მთავრობის სახელით, იაპონიის ელჩს შორის ნოტების გაცვლის გზით დადებული შეთანხმება (247’000’000 იაპონური იენი)
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2004 წლის 2 თებერვალი;

 9. იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის 800,000,000 იაპონური იენის ოდენობის იაპონური არასაპროექტო (Non-project) გრანტის გამოყოფასთან დაკავშირებით ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება.
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2006 წლის 16 მარტი;

 10. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2007 წლის 6 ივლისი;

 11. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იაპონური ენის შესასწავლი აღჭურვილობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის საგრანტო (18’700’000 იაპონური იენი) ხელშეკრულება ნოტების გაცვლის გზით „იაპონია-საქართველოს კულტურული თანამშრომლობის პროექტი“
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2008 წლის 24 დეკემბერი;

 12. იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონიის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის 1’200’000’000 იაპონური იენის ოდენობის იაპონური არასაპროექტო (Non-project) გრანტის გამოყოფასთან დაკავშირებით ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება. (რომელიც მიმართული უნდა იყოს სოფლის მეურნეობის დარგში სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად).
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2008 წლის 25 დეკემბერი; 

 13. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის დასაფინანსებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის მთავრობას შორის შეთანხმება
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2010 წლის 5 იანვარი;

 14. იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იაპონური საგრანტო დახმარების მიზნით პროექტის, “მზის ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემის სუფთა ენერგიის შემოთავაზების თაობაზე” ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება
  ძალაში შესვლის თარიღი: 2010 წლის 13 ივლისი;

 15. ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება „იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 200’000’000 (ორასი მილიონი) იაპონური იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის შესახებ“
  ხელი მოეწერა 2014 წლის 20 იანვარს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან;

 16. ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმება „იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 500’000’000 (ორასი მილიონი) იაპონური იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის შესახებ“
  ხელი მოეწერა 2014 წლის 18 ივნისს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.