ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ინდოეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკასა და ინდოეთის რესპუბლიკას შორის საკონსულო ურთიერთობების დამყარების შესახებ ოქმი.
  ძალაშია: 28.09.1992.

 2. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალშია: 15.08.1995.

 3. საქართველოს საგრეო საქმეთა სამინისტროსა და ინდოეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა შორის კონსულტაციების შესახებ ოქმი.
  ძალაშია: 11.05.2000.

 4. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მთავრობათაშორისი კომისიის სავაჭრო, ეკონომიკური, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 30.03.2010.

 5. საქართველოს მთავრობასა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალშია: 30.03.2010.

 6. საქართველოს მთავრობასა და ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 9.12.2011.

 7. ინდოეთის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 8.12.2011.