ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ” კომუნიკე.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.05.1992.

 2. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების ურთიერთწახალისებისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 26.09.1995. ძალაშია 22.06.2005.

 3. საქართველოს რესპუბლიკის ვაჭრობისა და მატერიალური მომარაგების სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის ვაჭრობის სამინისტროს შორის განზრახულებათა ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.04.1995.

 4. „საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის პოლიტიკური კონსულტაციების შესახებ“ ერთობლივი კომუნიკე.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.06.1992.

 5. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და შემოსავლებსა და კაპიტალზე გადასახადის გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 03.11.1996. ძალაშია 14.02.2001.

 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო-ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.04.1995.

 7. „საქართველოსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკას შორის ტრანსპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 03.11.1996.

 8. „საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის საბაჟო ადმინისტრაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ“ მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 03.11.1996.

 9. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 21.04.1995. ძალაშია 20.05.1997.

 10. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის მეგობრული თანამშრომლობის პრინციპების შესახებ“ დეკლარაცია.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 11. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“ საოქმო შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 12. „საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნულ ბანკსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის ცენტრალურ ბანკს შორის“ საოქმო შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 13. „საქართველოს რეპსუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის ქალაქდაგეგმარებისა და სამოქალაქო მშენებლობის დარგებში თანამშრომლობის თაობაზე“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 14. „საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელ სფეროში აგრო-ტექნიკური, სამეცნიერო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 31.03.1995.

 15. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფიზიკური კულტურის დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 16. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკის მთავრობას შორის მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების დარგში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 17. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანდაცვისა და სანიტარიის დარგში“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 18. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“ ურთიერგაგების მემორანდუმი.
  ხელი მოეწერა 16.06.1992. ძალაშია 17.07.1992.

 19. „საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტისა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მეჯლისის თანამშრომლობის თაობაზე“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 20. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობისა და ტელეკომუნიკაციების დარგში თანამშრომლობის თაობაზე“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 21. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის სამრეწველო და კომერციული თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 03.11.1996.

 22. „საჰაერო ტარნსპორტის დარგში საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 20.01.1993. ძალაშია 07.06.2007.

 23. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჩაის პროდუქტების განვითარების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.01.1993.

 24. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო თანამშრომლობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ოქმი“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.06.1992.

 25. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო მგზავრთა და ტვირთის გადატანის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 20.01.1993. ძალაშია 07.10.1998.

 26. „საქართველოს მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეთათვის ვიზების გაცემის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ხელმოწერილია 15.06.1998. ძალაშია 16.07.1998.

 27. „საქართველოს მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 07.07.2004. ძალაშია 12.03.2007.

 28. „საქართველოს მთავრობისათვის ირანის ისლამური რესპუბლიკის მიერ განვითარების სფეროში დახმარების გაწევის შესახებ“ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 07.07.2004.

 29. „საქართველოსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკას შორის ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების შესახებ“ მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 07.07.2004.

 30. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობას შორის 1993 წლის 20 იანვარს საჰაერო ტრანსპორტის შესახებ შეთანხმების“ დამატებითი ოქმი.
  ხელმოწერილია 07.07.2004. ძალაშია 07.06.2007.

 31. „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის მეცნიერების, კვლევისა და ტექნოლოგიების სამინისტროს შორის უმაღლესი განათლების მეცნიერული კვლევისა და ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 25.04.2005.

 32. „საქართველოს მთავრობასა და ირანის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორდინალური პასპორტების მფლობელთათვის ვიზების ორმხრივად გაუქმების შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 03.11.2010. ამოქმედდა 26.01.2011 და შეჩერებულია 01.07.2013.