ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის

 1. მემორანდუმი “საქართველოს რესპუბლიკასა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის შესახებ”.
  ხელმოწერილია:19.06.1995. ძალაშია: 14.04.1996;

 2. განზრახვათა დეკლარაცია “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის“
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 19.06.1995;

 3. ოქმი “საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ”.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 19.06.1995; 

 4. შეთანხმება “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დარგში თანამშრომლობის შესახებ”.
  ხელმოწერილია:19.06.1995. ძალაშია: 04.04.1996;

 5. შეთანხმება “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში”.
  ხელმოწერილია:19.06.1995. ძალაშია: 04.04.1996;

 6. შეთანხმება “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საფოსტო კავშირისა და ტელეკომუნიკაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ”.
  ხელმოწერილია:19.06.1995. ძალაშია: 24.09.1996;

 7. შეთანხმება “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი დაცვისა და წახალისების შესახებ”.
  ხელმოწერილია:19.06.1995. ძალაშია: 18.02.1997;

 8. შეთანხმება “საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ტექნიკური თანამშრომლობის თაობაზე”.
  ხელმოწერილია:19.06.1995. ძალაშია: 04.02.1998;

 9. ოქმი “განათლების სფეროში კონკრეტულ შეთანხმებათა თაობაზე ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობასა და საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის”.
  ხელმოწერილია: 9.09.1998. ძალაშია: 09.09.1998;

 10. შეთანხმება “საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საბაჟო საკითხებში ურთიერთდახმარების შესახებ”.
  ხელმოწერილია: 14.01.1998. ძალაშია: 18.06.2007;

 11. შეთანხმება “საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის სტატისტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ”.
  ხელმოწერილია: 09.09.1998.

 12. ურთიერთგაგების მემორანდუმი „ერთობლივი ორმხრივი კონსულტაციების გამართვის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის”.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 28.07.2004;

 13. პროგრამა "კულტურის მეცნიერებისა და განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2004-2006 წლებისთვის”.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 28.07.2004;

 14. შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ”.
  ხელმოწერილია: 12.05.2010. ძალაშია: 22.11.2011;

 15. ურთიერთგაგების მემორანდუმი “საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ისრაელის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ორმხრივი კონსულტაციების გამართვის შესახებ”.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 23.05.2011;

 16. შეთანხმება „საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“
  ხელმოწერილია: 06.08.2012. ძალაშია 09.07.2013;

 17. პროგრამა „ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 2013-2015 წლებისთვის კულტურული თანამშრომლობის შესახებ“
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან: 25.06.2013. მოქმედებს 2015 წლის 31 დეკემბრამდე (შემდგომი 3წლიანი პერიოდით გაგრძელების პირობით).

 18. „საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 17.04.2013. ძალაშია 15.02.2014;

 19. „საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის ეროვნული პასპორტების მფლობელთათვის ვიზისგან გათავისუფლების შესახებ“ შეთანხმება
  ხელმოწერილია: 18.11.2013. ძალაშია 28.07.2014.