ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და იტალიის რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავდაცვის სფეროში” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.05.1997. ძალაშია 29.12.2004.

 2. „საქართველოსა და იტალიის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების პრინციპების შესახებ” ერთობლივი დეკლარაცია.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.05.1997. 

 3. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.05.1997. ძალაშია 26.07.1999. 

 4. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.05.1997. ძალაშია 09.09.1997.

 5. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის დარგებში თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.05.1997. ძალაშია 11.06.2007.

 6. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრთა და ტვირთის საერთაშორისო ტრანსპორტირების ერთობლივად მოწესრიგების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.05.1997. ძალაშია 01.06.2000. 

 7. „საქართველოსა და იტალიის რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ” ერთობლივი დეკლარაცია.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.05.1997. 

 8. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურისა და მეცნიერების სფეროში” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.05.1997. ძალაშია 03.06.1999.

 9. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და იტალიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის კონსულტაციების შესახებ” ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 15.05.1997.

 10. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ კონვენცია”.
  ხელმოწერილია 31.10.2000. ძალაშია 19.12.2004.

 11. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-კულტურული თანამშრომლობის შესახებ” პირველი ოქმი (2000-2004 წლები).
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.07.2000.

 12. „საკონსულო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და იტალიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის” ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 14.05.1999.

 13. „საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროსა და იტალიის რესპუბლიკის ეროვნული ელექტროენერგეტიკის სამინისტროს შორის ელექტროენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.05.1999.

 14. „საქართველოსა და იტალიის რესპუბლიკას შორის საკონსულო კონვენცია”.
  ხელმოწერილია 17.07.2002. ძალაშია 01.05.2005.

 15. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებში საკონსულტაციო ფორუმის შექმნასთან დაკავშირებით“ ერთობლივი დეკლარაცია.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.11.2004.

 16. „საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და იტალიის რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ“ განზრახულებათა ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 10.12.2002.

 17. „საქართველოს მთავრობასა და იტალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 11.05.2010. ძალაშია 28.05.2010.