ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და კატარის სახელმწიფოს შორის

 1. საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დოპლომატიური და სპეციალური პასპორტების მქონე საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სავიზო ვალდებულებების გაუქმების შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 11.05.2010.

 2. საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 11.03.2011.

 3. საქართველოს მთავრობასა და კატარის სახელმწიფოს მთავრობას შორის საჰარეო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია:15.04.2011.

 4. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და კატარის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
  ძალაშია: 22.08.2011.