ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და კუბის რესპუბლიკას შორის

  1. 1992-1995 წლებში კუბის რესპუბლიკისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის ოქმი.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 18.04.1992.