ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 5.07.2000. ძალაშია 22.10.2005

 2. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 5.07.2000. ძალაშია 05.07.2000

 3. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 05.07.2000. ძალაშია 28.10.2005

 4. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტერორიზმთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ერთობლივი ბრძოლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 26.10.2001. ძალაშია 09.04.2004

 5. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 29.05.2002. ძალაშია 30.09.2008

 6. საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახდელების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 13.10.2004. ძალაშია 04.04.2005

 7. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 6.07.2005. ძალაშია 16.01.2006

 8. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 5.10.2005. ძალაშია 05.03.2006

 9. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკურ, სამრეწველო, სამეცნიერო და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 5.10.2005. ძალაშია 24.11.2005

 10. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ძალაშია ხელმოწეროის დღიდან 27.03.2006

 11. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 14.03.2008

 12. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლის ან ცხოვრების უფლების არ მქონე პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 11.07.2008. ძალაშია 13.01.2009

 13. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 11.07.2008. ძალაშია 12.02.2009

 14. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 02.07.2009

 15. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლის ან ბინადრობის უფლების არმქონე პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების შესრულების შესახებ ოქმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 27.05.2009

 16. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლებისა და მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 21.03.2014. ძალაშია 4.04.2014

 17. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 8.12.2009. ძალაშია 21.04.2010

 18. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შორის ჯანმრთელობისა და სამედიცინო მეცნიერების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 10.04.2008

 19. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.09.2009

 20. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 08.12.2009 

 21. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 25.05.2011

 22. საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმი
  ხელმოწერილია 23.09.2013. ძალაშია 24.12.2013

 23. საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 2004 წლის 13 ოქტომბრის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმი
  ხელმოწერილია 29.05.2012. ძალაშია 27.11.2012