ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოს შორის

  1. „საქართველოს რესპუბლიკასა და ბელგო-ლუქსემბურგის ეკონომიკური კავშირს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 23.06.1993. ძალაშია 03.07.1999.

  2. „საქართველოს მთავრობასა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 15.10.2007. ძალაშია 14.12.2009. 

  3. „საქართველოს მთავრობასა და ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ შეთანხმება“.
    ხელმოწერილია 05.10.2012. ძალაშია 01.07.2013.