ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და მალტას რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს მთავრობასა და მალტის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 23.10.2009. ძალაშია 19.12.2009

 2. „საქართველოს მთავრობასა და მალტის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლების მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.05.2010

 3. „მალტის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ორმხრივი კონსულტაციების შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.05.2010

 4. „საქართველოს მთავრობასა და მალტის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 08.06.2011. ძალაშია 21.07.2011