ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის საგარეო ვალისა და აქტივების სამართალმემკვიდრეობის საკითხების მოწესრიგების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1993. ძალაშია 1.03.2001.

 2. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 8.10.93. ძალაშია 31.05.1994.

 3. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის გეოდეზიის, კარტოგრაფიის, კადასტრისა და დედამიწის დისტანციური ზონდირების დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 17.11.93. ძალაშია 29.09.1995.

 4. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო საზღვარზე გამშვები პუნქტების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 8.10.1993. ძალაშია 31.05.1994.

 5. საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია 27.12.1993. ძალაშია 27.12.1993.

 6. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.12.93. ძალაშია 15.12.93.

 7. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 3.02.94. ძალაშია 3.02.94

 8. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის დროს დაზარალებული რაიონების აღდგენის შესახებ შეთანხმებისადმი საქართველოს მთავრობისა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობის შეთანხმებების ოქმი.
  ხელმოწერილია 5.06.94. ძალაშია 5.06.94

 9. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 3.02.94. ძალაშია 10.05.94

 10. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სავალუტო და საექსპორტო კონტროლის დარგში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.09.95. ძალაშია 15.09.95

 11. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 3.02.94. ძალაშია 3.02.94

 12. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციათა თავიდან აცილებისა და მათი ლიკვიდაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 3.02.94. ძალაშია 3.02.94

 13. "საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება. ერთვის ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმომსვლის შესახებ შეთანხმების შესრულების თაობაზე (10.03.94)"
  ხელმოწერილია 3.02.94. ძალაშია 6.06.94

 14. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის კულტურის, მეცნიერებისა და განათლების დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 3.02.94. ძალაშია 30.08.94

 15. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სავაჭრო წარმომადგენლობების ურთიერთდაარსების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 14.04.95. ძალაშია 14.04.95

 16. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საქართველოს რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის და რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს რესპუბლიკის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების კორესპონდენტების სტატუსის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 14.07.1995. ძალაშია 14.07.1995

 17. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას რკინიგზის ტრანსპორტის საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.09.95. ძალაშია 15.09.95

 18. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ტელერადიომაუწყებლობის ორგანიზაციებს პროგრამების მიღებისა და გავრცელების წესისა და პირობების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 19.03.1996. ძალაშია 19.03.1996

 19. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 23.06.94. ძალაშია 23.06.94

 20. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 19.03.1996. ძალაშია 5.06.98

 21. რუსეთის ფედერაციის ეროვნულ ბანკსა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის ანგარიშსწორების ორგანიზების თაობაზე შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.01.1997. ძალაშია 10.01.1997

 22. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საქართველოს რესპუბლიკის სანაპირო წყლებში ცურვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 8.10.1993. ძალაშია 8.10.1993

 23. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის მრეწველობის თავდაცვის დარგის საწარმოების საწარმოო და სამეცნიერო-ტექნიკური კოოპერაციის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 24.12.93. ძალაშია 24.12.93

 24. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის მოქალაქეთა პენსიით უზრუნველყოფის სფეროში უფლებების გარანტიებზე შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 16.05.1997. ძალაშია 28.06.2002

 25. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სასაზღვრო საკითხებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 3.11.1998. ძალაშია 31.12.1998

 26. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო ჯარების ფინანსირებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის შესახებ ოქმი.
  ძალაშია 9.09.95

 27. საქართველოს რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რუბლის, როგორც მიმოქცევის საშუალების ხმარებიდან ამოღებისა და საქართველოს რესპუბლიკის მიერ ეროვნული ვალუტის შემოღებასთან დაკავშირებული ურთიერთვალდებულებებისა და მოთხოვნების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1993. ძალაშია 14.09.1993

 28. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურ ბანკსა და საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნულ ბანკს შორის საქართველოს ეროვნული ვალუტის შემოღების შემდეგ ბანკთაშორისი ანგარიშსწორების წესის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1993. ძალაშია 14.09.1993

 29. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ეროვნული ვალუტის შემოღებასთან დაკავშირებული ურთიერთვალდებულებებისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1993. ძალაშია 14.09.1993

 30. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის უკანონო საფინანსო ოპერაციებთან აგრეთვე უკანონო გზით მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციასთან (გაწმენდასთან) დაკავშირებულ საფინანსო ოპერაციებთან ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმერების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 4.08.1999. ძალაშია 03.05.01

 31. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის 1993 წლის სახელმწიფო კრედიტის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 1993 წლის სექტემბერი . ძალაშია 22.03.1994

 32. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევასთან ბრძოლის საკითხებზე თანამშრომლობისა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 9.12.1997. ძალაშია 9.12.1997

 33. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო თანამშრომლობის ოქმი.
  ხელმოწერილია 29.11.1995. ძალაშია 29.11.1995

 34. "საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის სასაზღვრო წარმომადგენლების საქმიანობის წესის შესახებ. ოქმი სასაზღვრო წარმომადგენლების სამოქმედო მონაკვეთის შესახებ".
  ხელმოწერილია 21.02.2001. ძალაშია 9.01.2002

 35. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და მოსკოვის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 26.11.1998. ძალაშია 26.11.1998

 36. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის რუსეთის ფედერაციის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის მიერ დაცული საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთების უძრავი ქონების გადაცემის აგრეთვე საქართველოს ტერიტორიაზე დისლოცირებული რუსეთის ფედერაციის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის ნაწილებისა და სარგებლობაში მყოფი რუსეთის ფედერაციის მოძრავი ქონების გაყოფის წესისა და ვადების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 3.11.1998. ძალაშია 3.11.1998

 37. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე უძრავი ქონების ობიექტებზე საქართველოს საკუთრების უფლების ცნობის შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია 14.03.2000. ძალაშია 14.03.2000

 38. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის ჯანდაცვისა და სამედიცინო მრეწველობის სამინისტროს შორის მედიცინისა და ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1994. ძალაშია 14.09.1994

 39. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 5.07.2002. ძალაშია 15.04.03

 40. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ოქმი.
  ხელმოწერილია 11.05.94. ძალაშია 11.05.94

 41. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის არასავაჭრო გადასახადების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1993. ძალაშია 14.09.1993

 42. ოქმი საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარატმენტისა და რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ სასაზღვრო სამსახურს შორის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო წარმომადგენლობის საქმიანობის წესის შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია 13.02.96. ძალაშია 13.02.96

 43. საქართევლოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1994 წლის 3 თებერვლის შეთანხმების თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმიდან ამოღებათა შესახებ 1994 წლის 11 მაისს ხელმოწერილ ოქმში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ ოქმი.
  ხელმოწერილია 10.07.2001. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ 2007 წლის 13 აპრილის 46I8-Iს დადგენილებით. გაგზავნილია შეტყობინების ნოტა 6/1636-14-27.04.07; ძალაშია 13/09/2011 ქართულმა მხარემ იმპლემენტაცია დაიწყო 01.08.2013

 44. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების) ექსპორტისა და იმპორტის ირიბი გადასახადებით დაბეგვრის პრინციპების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.07.2001. ძალაშია 01.08.03

 45. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის აგროსამრეწველო კომპლექსის სფეროში ეკონომიკური და სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ.
  ხელმოწერილია 23.12.2000. ძალაშია 23.12.2000

 46. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის აღდგენასა და ლტოლვილთა დაბრუნებაში ურთიერთქმედების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 23.12.2000. ძალაშია 23.12.2000

 47. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში რაიონების ეკონომიკური აღდგენის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.09.1993. ძალაშია 14.09.1993

 48. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ფორმირებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში თანამშრომლობის კოორდინაციის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 25.08.1992. ძალაშია 25.08.1992

 49. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის რუსეთის ფედერაციის მიერ ადრე გაცემული კრედიტებით წარმოქმნილი საქართველოს ვალის დარეგულირების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 18.02.2002. ძალაშია 13.01.2006

 50. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 15.04.03. ძალაშია 15.04.03

 51. საქართველოს განათლების სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის განათლების სამინისტროს შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 11.02.2004. ძალაშია 11.02.2004

 52. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 11.02.2004. ძალაშია 11.02.2004

 53. საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის ინფორმაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 11.02.2004. ძალაშია 28.04.2005

 54. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის შესახებ ოქმი.
  ძალაშია 11.02.2004

 55. შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის სამინისტროს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების დამატებითი ზომების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 28.05.2004. ძალაშია 28.05.2004

 56. შეთანხმება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტროს შორის ფოთი (საქართველო) - კავკაზი (რუსეთი) ნავსადგურების გავლით პირდაპირი საერთაშორისო სარკინიგზო-საბორნე მიმოსვლის ორგანიზების შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 10.01.2005. ძალაშია 10.01.2005

 57. ქართულ - ოსური კონფლიქტის დარეგულირების პრინციპების შესახებ 1992 წლის 14 ივნისის სოჭის შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.06.1992. ძალაშია 14.06.1992

 58. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტრის შორის საქართველოს ენერგეტიკული სისტემისა და რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის პარალელური მუშაობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია 1.03.2011

 59. "საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შრის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ შეთანხმება.

 60. საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობების დელეგაციებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი"
  ძალაშია 22.08.2012