ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სინგაპურის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს მთავრობასა და სინგაპურის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება“
    ხელმოწერილია 17.11.2009. ძალაშია 28.06.2010.