ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის

 1. ოქმი თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის.
  ძალაშია: 17.07.1992.

 2. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების თაობაზე.
  ძალაშია: 17.07.1992.

 3. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და სომხეთის რესპუბლიკის საბაჟო სამმართველოს შორის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 4. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 5. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო კომიტეტსა და სომხეთის რესპუბლიკის საბაჟო სამმართველოს  შორის ორივე სახელმწიფოს საბაჟო გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 6. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის დარგში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.051993.

 7. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 8. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ვიზების ურთიერთცნობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 9. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურული, სამეცნიერო და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 10. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სატრანზიტო გადაზიდვების ძირითადი პრინციპების შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 11. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გეოდეზიის, კარტოგრაფიისა და დედამიწის დისტანციური ზონდირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 03.12.1993.

 12. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 03.12.1993.

 13. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 14. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.
  ძალაშია: 11.11.1998.

 15. ხელშეკრულება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ.
  ძალაშია: 23.10.2001.

 16. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფინანსო-სამრეწველო ჯგუფების შექმნის ძირითადი პრინციპების შესახებ.
  ძალაშია: 18.12.1998.

 17. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ.
  ძალაშია: 18.01.1999.

 18. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საწარმოო კოოპერაციის შესახებ.
  ძალაშია: 11.11.1998.

 19. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის კოორდინაციის საქმიანობის შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 20. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის გათვალისწინების საკითხებზე თანამშრომლობასა და ურთიერთდახმარების შესახებ.
  ძალაშია: 04.07.2001.

 21. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევებთან ბრძოლის სფეროში ინფორმაციის გაცვლისა და თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 04.07.2001.

 22. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის     მთავრობას შორის 1992 წლის სავალო ვალდებულებების მოწესრიგების წესისა და მოთხოვნების შესახებ.
  ძალაშია: 19.05.1993.

 23. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკასა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის რიგი ეკონომიკური ურთიერთობების მოწესრიგების შესახებ.
  ძალაშია: 15.06.1993. 

 24. ოქმი საქართველოს რესპუბლიკასა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის საქონლის ურთიერთ მიწოდებისა და დახმარების აღმოჩენის პირობების შეთანხმების შესახებ.
  ძალაშია: 01.01.1994.

 25. ხელშეკრულება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის გადაცემის შესახებ.
  ძალაშია: 10.10.2000.

 26. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 28.09.1998.

 27. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის საგანგებო სიტუაციათა თავიდან აცილებისა და მათ შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 31.05.2000.

 28. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 29.09.1998.

 29. საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის საკონსულო კონვენცია.
  ძალაშია: 30.12.1999.

 30. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო თანამშრომლობის ოქმი.
  ძალაშია  03.05.97.

 31. შეთანხმება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავალსა და ქონებაზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ.
  ძალაშია: 03.07.2000.

 32. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 30.11.1999. 

 33. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 21.09.1999.

 34. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გეოდეზიის, კარტოგრაფიისა და გეოინფორმატიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 07.061999.

 35. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების) ექსპორტისას და იმპორტისას ირიბი გადასახადების ამოღების პრინციპების შესახებ.
  ძალაშია: 07.06.1999.

 36. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უმაღლესი კვალიფიკაციის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრების ატესტაციის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 14.06.2001.

 37. შეთანხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის  იუსტიციის სამინისტროს შორის სამართლებრივი ექსპერტიზის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 04.03.2005.

 38. შეთანხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 04.03.2005.

 39. შეთანხმება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 30.07.1999.

 40. ხელშეკრულება საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთუსაფრთხოების შესახებ.
  ძალაშია: 12.03.2004.

 41. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის საბაჟო საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის  საფუძვლების შესახებ.
  ძალაშია: 24.06.1993. 

 42. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკას საბაჟო კომიტეტსა და  და სომხეთის რესპუბლიკის საბაჟო სამმართველოს შორის საბაჟო საქმიანობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია: 15.06.1993.

 43. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სომხეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს მთავრობის დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ.
  ძალაშია: 20.12.2005.

 44. შეთანხმება საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის შესახებ.
  ძალაშია: 03.03.2005.

 45. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სომხეთის რესპუბლიკის მიმართ საქართველოს ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ.
  ძალაშია: 08.02.2006.

 46. საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 05.06.2006.

 47. საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ავტო სატრანსპორტო საშუალებების გატაცების წინააღმდეგ ბრძოლისა და მათი დაბრუნების უზრუნველყოფის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია: 06.12.2006.

 48. ოქმი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტს შორის საბაჟო სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლის საკითხებში ურთიერთქმედების წესის შესახებ.
  ძალაშია: 26.02.2008.

 49. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ.
  ძალაშია: 20.06.2008.

 50. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ.
  ძალაშია: 06.03.2008.

 51. ოქმი საქართველოს მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 1995 წლის 14 აგვისტოს შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
  ძალაშია: 21.04.2009.

 52. ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთასამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია 30.11.2011

 53. შეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა  და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობასთან არსებული ეროვნული უშიშროების სამსახურს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია 28.02.2012.

 54. შეთანხმება სომხეთის რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შორის ახალგაზრდობასთან დაკავშირებულ საკითხთა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ.
  ძალაშია 28.02.2012

 55. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ 2013-2015 წლებისათვის პროგრამა.
  ძალაშია 17.01.2013.