ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს რესპუბლიკასა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს.

 2. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 3. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 4. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 5. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 7. საქართველოს რესპუბლიკასა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვებისას ნებართვების გაცემის, გაცვლისა და გამოყენების სისტემის შექმნის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს. ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 8. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლების, კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 9. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 10. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 11. საქართველოს რესპუბლიკასა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების დაცვისა და წახალისების შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 1999 წლის 24 მაისიდან.

 12. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საწარმოო კოოპერაციის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 1998 წლის 17 ივლისიდან.

 13. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ოქმი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმიდან გამონაკლისების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს. ძალაშია 2010 წლის 15 ოქტომბრიდან.

 14. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სფეროში სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 15. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობის საფუძვლების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 16. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის 1992 წლისათვის სავალო ვალდებულებებისა და მოთხოვნების რეგულირების თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 17. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას, ეროვნულ ბანკსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას, ეროვნულ ბანკს შორის ანგარიშსწორების ორგანიზაციის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 18. საქართველოს რესპუბლიკასა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის გარემოს დაცის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან. 

 19. საქართველოს რესპუბლიკასა და უზბეკეთის   რესპუბლიკას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 20. საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 1995 წლის 4 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 21. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო  თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 10 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 22. საქართველოს თავდაცის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების ავიაციის, საჰარეო ხომალდების სამხედრო აეროდრომებზე მიღების, სააეროდრომო ტექნიკური უზრუნველყოფისა და დაცვის ორგანიზების შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 1996 წლის 10 სექტემბერს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 23. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმეში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 28 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 24. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის გეოდეზიის, კარტოგრაფიისა და გეოინფორმატიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 28 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 25. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 28 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 26. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლისა და საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 28 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 27. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის არასავაჭრო გადასახადების შესახებ  შეთანხმება
  ძალაშია 1996 წლის 16 სექტემბრიდან.

 28. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის   რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფინანსო-სამრეწველო ჯგუფების შექმნის ძირითადი პრინციპების შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 1996 წლის 16 სექტემბრიდან.

 29. საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას  შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობათა შესახებ ხელშეკრულება
  ძალაშია 1997 წლის 25 მარტიდან.

 30. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 28 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 31. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საფოსტო გზავნილებზე ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1996 წლის 28 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 32. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და შემოსავლებსა (მოგებაზე) და ქონებაზე გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ კონვენცია
  ძალაშია 1997 წლის 20 ოქტომბრიდან.

 33. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საპენსიო უზრუნველყოფის სფეროში მოქალაქეთა უფლებების გარანტიათა შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 1996 წლის 16 სექტემბრიდან.

 34. ხელშეკრულება საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის მსჯავრდებულ პირთა სასჯელის მოსახდელად იმ სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ, რომლის მოქალაქენიც ისინი არიან
  ძალაშია 1997 წლის 23 აპრილიდან.

 35. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის კადრების მომზადების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 27 თებერვალს. 

 36. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 1997 წლის 27 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 37. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო-საჰაერო ძალებსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების სამხედრო-საჰაერო ძალებს შორის თანამშრომლობის განზრახვის შესახებ ოქმი
  ხელმოწერილია 1997 წლის 27 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 38. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის  განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 23 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 39. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს შორის სამედიცინო დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 23 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 40. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1997 წლის 23 მაისს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 41. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვის საკითხებში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 1999 წლის 27 აპრილიდან.

 42. საქართველოს მთავრობასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამკურნალო საშუალებების რეგისტრაციის ურთიერთაღიარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 1998 წლის 25 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 43. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის სასამართლო ექსპერტიზის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 2000 წლის 3 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 44. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და უზბეკეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 2000 წლის 3 თებერვალს, ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

 45. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უზბეკეთის  რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამართლებრივი ინფორმაციის გაცვლის თაობაზე შეთანხმება
  ხელმოწერილია 2000 წლის 3 თებერვალს.

 46. საქართველოს მთავრობასა (საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას) და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის უზბეკეთის რესპუბლიკისადმი საქართველოს სახელმწიფო ვალის რესტრუქტურიზაციის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 2002 წლის 10 დეკემბერს.

 47. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მოქალაქეთა ურთიერთმგზავრობის პირობების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 2003 წლის 10 ოქტომბრიდან.

 48. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ნარკოტიკული საშუალებების ფსიქოტროპიული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 2003 წლის 10 ოქტომბერს. ძალაშია 2012 წლის 26 იანვრიდან.

 49. საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის პერიოდული გამოცემებისა და წიგნადი პროდუქციის ურთიერთგაცვლისა და გავრცელების დარგში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 2003 წლის 10 ოქტომბერს.

 50. საქართველოსა და უზბეკეთის რესპუბლიკას შორის საკონსულო კონვენცია
  ხელმოწერილია 2003 წლის 10 ოქტომბერს. ძალაშია 2005 წლის 17 მაისიდან.