ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და უნგრეთის რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და უნგრეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 02.11.1992.

 2. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო ურთიერთმიმოსვლის წესის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 29.09.1997. ძალაშია 29.10.1997.

 3. „უნგრეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ ოქმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.10.2009.

 4. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 16.02.2012. ძალაშია 13.05.2012.

 5. „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და უნგრეთის ეროვნული რესურსების სამინისტროს შორის ჯანმრთელობისა და მედიცინის სფეროში“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 10.05.2012.

 6. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და უნგრეთის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობისა და საკვების ინდუსტრიის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 27.09.2012.

 7. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 27.11.2012. ძალაშია 01.05.2013

 8. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ საიმპლემენტაციო ოქმი.
  ხელმოწერილია 27.11.2012. ძალაშია 30.03.2013

 9. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 14.05.2013.

 10. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 14.05.2013. ძალაშია 31.08.2013.

 11. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 30.09.2013. ძალაშია 03.12.2013.

 12. „საქართველოს მთავრობასა და უნგრეთის მთავრობას შორის საავტომობილო გზით მგზავრთა საერთაშორისო გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 30.09.2013. ძალაშია 22.03.2014.

 13. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და უნგრეთის მთავრობის ადამიანური რესურსების სამინისტროს შორის 2014-2016 წლების საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამა.
  ხელმოწერილია 26.03.2014. ძალაშია 27.03.2014.