ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და შვედეთის სამეფოს შორის

  1. „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის მთავრობას შორის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საკოორდინაციო ოფისის სამხრეთ კავკასიაში დაარსების შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 05.03.2005. ძალაშია 15.11.2005.

  2. „საქართველოსა და შვედეთს შორის განვითარებისათვის თანამშრომლობის ზოგადი წესებისა და პირობების შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 13.12.2006. ძალაშია 15.03.2007.

  3. „საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის მთავრობას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ორმხრივი დაცვის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 20.10.2008. ძალაშია 01.04.2009.