ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის

 1. „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. ბერნში, 1999 წლის 11 მარტს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2000 წლის 10 ნოემბერის N601-Iს დადგენილებით. ძალაშია - 01.01.2001. 

 2. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობას შორის ტექნიკური, ფინანსური და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2005 წლის 17 იანვარს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარტლამენტის 2006 წლის 28 აპრილის N2925-Iს დადგენილებით. ძალაშია - 10.05.2006. 

 3. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის ქვეყანაში უნებართვოდ მყოფი პირების რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია 2005 წლის 8 აპრილს. დამტკიცებულია საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 9 აგვისტოს N689 ბრძანებულებით. ძალაშია - 01.09.2005. 

 4. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შესახებ“ შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. თბილისში 2008 წლის 22 ივლისს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 12 სექტემბრის N256-IIს დადგენილებით. ძალაშია - 16.11.2010.

 5. „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს შორის რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის მიერ საქართველოს ინტერესების დაცვის თაობაზე“ შეთანხმება.
  დადებულია ნოტების გაცვლის გზით. ძალაშია - 04.05.2009. 

 6. „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. ბერნში 2010 წლის 15 ივლისს. რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამანეტის 2010 წლის 21 ივლისის N3557-რს დადგენილებით. ძალაშია - 07.07.2011.

 7. „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ” შეთანხმება.
  ხელმოწერილია ქ. ბერნში 13.09.2013. ძალაშია 01.01.2014