ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის

 1. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო ნაოსნობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 15.10.1996.

 2. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ორმხრივი დაცვისა და წახალისების შესახებ შეთანხმება“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 01.03.1995.

 3. „სავაჭრო - ეკონომიკური შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 03.06.1993.

 4. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის კვების მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 03.06.1993.

 5. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამსახურებრივი მგზავრობის უვიზო რეჟიმის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 05.01.1994. ძალაშია 04.02.1994.

 6. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის უვიზო ჯგუფური ტურისტული მგზავრობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 05.01.1994. ძალაშია 04.02.1994.

 7. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 03.06.1993.

 8. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 03.06.1993

 9. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 03.06.1993.

 10. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურული თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 03.06.1993. ძალაშია 03.06.1993.

 11. „ოქმი საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 02.06.1993. ძალაშია 02.06.1993.

 12. „შეთანხმება საქართველოს განათლების სამინისტროსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს შორის განათლების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 13.04.2001. ძალაშია 01.01.2002.

 13. „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის ხუთი მილიონი იუანის ოდენობით უანგარო დახმარების გაწევასთან დაკავშირებული შეთანხმება“.
  ხელმოწერილია 13.04.2001. ძალაშია 13.04.2001.

 14. „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისათვის ხუთი მილიონი იუანის ოდენობით უანგარო დახმარების გაწევასთან დაკავშირებული შეთანხმება“.
  ხელმოწერილია 02.08.2002. ძალაშია 02.08.2002.

 15. „ჩინეთის მთავრობის მიერ ხუთი მილიონი იუანის ოდენობით უანგარო დახმარების გამოყოფის შესახებ შეთანხმება“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.11.2003

 16. „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოს მთავრობისათვის 5 მილიონი იუანის გრანტის გამოყოფის თაობაზე; (საელჩოს მოწყობა)“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 24.12.2004

 17. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის 3 მილიონი იუანის ოდენობით უსასყიდლო დახმარების თაობაზე.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 12.06.2000

 18. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“.
  ხელმოწერილია 22.06.2005. ძალაშია 10.11.2005.

 19. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 20.12.2005

 20. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 11.04.2006

 21. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 05.06.2006

 22. „შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ჩინეთის მიერ საქართველოსათვის უანგარო დახმარების გაწევის შესახებ“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 29.01.1997

 23. „შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობებს შორის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან საქართველოს რესპუბლიკაში მოსაწოდებელი საქონლისათვის სახელმწიფო კრედიტის შესახებ“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 02.02.1994

 24. „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 29.12.2009

 25. „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 04.06.2010

 26. „შეთანხმება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საინფორმაციო მრეწველობის სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შორის ინფორმაციისა და კომუნიკაციების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 11.04.2006

 27. „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 19.12.2011

 28. „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 29.12.2009

 29. „საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 04.06.2010

 30. საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 10.07.2012

 31. საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება.
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 16.12.2013