ხელმოწერილი და რატიფიცირებული კონვენციების ნუსხა

ETS* No. დასახელება ღიაა ხელმოსაწერად ძალაში შესვლა E. N. C.
001 ევროპის საბჭოს წესდება 5/5/1949 3/8/1949      
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
27/4/1999
ძალაში შესვლა: 27/4/1999          
002 გენერალური შეთანხმება ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ 2/9/1949 10/9/1952      
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/5/2000
ძალაში შესვლა:   25/5/2000          
005 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია 4/11/1950 3/9/1953      
  ხელმოწერა 27/4/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999          
009 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი 20/3/1952 18/5/1954      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
7/6/2002
ძალაში შესვლა:  7/6/2002          
010 ევროპის საბჭოს პრივილეგიებზე და იმუნიტეტებზე გენერალური შეთანხმების ოქმი 6/11/1952 11/7/1956      
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/5/2000
ძალაში შესვლა: 25/5/2000          
018 ევროპის კულტურული კონვენცია 19/12/1954 5/5/1955 X    
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/4/1997
ძალაში შესვლა:   25/4/1997          
024 ევროპული კონვენცია ექსტრადიციის შესახებ 13/12/1957 18/4/1960 X X  
  ხელმოწერა 22/3/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 13/9/2001          
030 ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ 20/4/1959 12/6/1962 X X  
  ხელმოწერა 27/4/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/10/1999
ძალაში შესვლა:   11/1/2000          
046 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი # 4 16/9/1963 2/5/1968      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 13/4/2000          
062 ევროპული კონვენცია უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ 7/6/1968 17/12/1969 X X  
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
18/3/1999
ძალაში შესვლა:   19/6/1999          
070 ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის განაჩენთა საერთაშორისო აღიარების შესახებ 28/5/1970 26/7/1974 X X  
  ხელმოწერა 8/6/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/3/2002
ძალაში შესვლა: 26/6/2002          
085 ევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ 15/10/1975 11/8/1978 X X  
  ხელმოწერა 7/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
30/4/2002
ძალაში შესვლა:   31/7/2002          
086 ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი 15/10/1975 20/8/1979 X X  
  ხელმოწერა 22/3/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 13/9/2001          
090 ევროპული კონვენცია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 27/1/1977 4/8/1978      
  ხელმოწერა 11/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2000
ძალაში შესვლა:   15/3/2001          
092 ევროპული შეთანხმება სამართლებრივი დახმარების თაობაზე გაკეთებული მიმართვების გადაცემის შესახებ 27/1/1977 28/2/1977      
  ხელმოწერა 20/3/2006 რატიფიკაცია ან მიერთება:
17/7/2006
ძალაში შესვლა:   18/8/2006          
097 უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი 15/3/1978 31/8/1979 X X  
  ხელმოწერა 4/11/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 21/9/2000          
098 ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის მეორე დამატებითი ოქმი 17/3/1978 5/6/1983 X X  
  ხელმოწერა 22/3/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა:  13/9/2001          
099 სისხლის სამართლის საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი 17/3/1978 12/4/1982 X X  
  ხელმოწერა 7/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2005
ძალაში შესვლა:  11/9/2003          
106 ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ სახელმძღვანელო ევროპული კონვენცია 21/5/1980 22/12/1981 X    
  ხელმოწერა 25/10/2005 რატიფიკაცია ან მიერთება:
24/7/2006
ძალაში შესვლა:  25/10/2006          
108 კონვენცია პირთა დაცვის შესახებ პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ 28/1/1981 1/10/1985 X X  
  ხელმოწერა 21/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2005
ძალაში შესვლა:  1/4/2006          
112 ევროპული კონვენცია მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ 21/3/1983 1/7/1985 X X  
    რატიფიკაცია ან მიერთება:
21/10/1997
ძალაში შესვლა: 1/2/1998          
114 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #6 სიკვდილით დასჯის გაუქმებასთან დაკავშირებით 28/4/1983 1/3/1985      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/5/2000          
117 დამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #7 22/11/1984 1/11/1988      
  ხელმოწერა 17/6/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/7/2000          
121 ევროპის არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია 3/10/1985 1/12/1987 X X X
  ხელმოწერა 17/9/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/8/2000          
122 ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 15/10/1985 1/9/1988      
  ხელმოწერა 29/5/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/12/2004
ძალაში შესვლა: 1/4/2005          
126 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია 26/11/1987 1/2/1989 X X  
  ხელმოწერა 16/2/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა:1/10/2000          
135 დოპინგსაწინააღმდეგო კონვენცია 16/11/1989 1/3/1990 X X  
  ხელმოწერა 2/7/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 1/7/2003          
141 კონვენცია ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ 8/11/1990 1/9/1993 X X  
  ხელმოწერა 30/4/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/5/2004
ძალაში შესვლა: 1/9/2004          
143 არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის ევროპული კონვენცია (შესწორებული) 16/1/1992 25/5/1995 X X X
  ხელმოწერა 17/9/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 14/10/2000          
147 ევროპული კონვენცია კინემატოგრაფიულ კოპროდუქციაზე 2/10/1992 1/4/1994 X   X
  ხელმოწერა 21/11/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/10/2002
ძალაში შესვლა:  1/2/2003          
151 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი #1 4/11/1993 1/3/2002      
  ხელმოწერა 16/2/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2002          
152 წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი #2 4/11/1993 1/3/2002      
  ხელმოწერა 16/2/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა:  1/3/2002          
155 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #11 ,კონტროლის არსებული მექანიზმის რესტრუქტურიზაცია 11/5/1994 1/11/1998      
  ხელმოწერა 24/4/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999          
157 ჩარჩო-კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ 1/2/1995 1/2/1998      
  ხელმოწერა 21/1/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/12/2005
ძალაში შესვლა: 1/4/2006          
161 ევროპული შეთანხმება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმის წარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ 5/3/1996 1/1/1999      
  ხელმოწერა 10/5/2001 რატიფიკაცია ან მიერთება:
10/5/2001
ძალაში შესვლა:  1/7/2001          
162 ევროპის საბჭოს პრივილეგიებზე და იმუნიტეტებზე გენერალური შეთანხმების მეექვსე ოქმი 5/3/1996 1/11/1998      
  ხელმოწერა 25/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 21/7/2000          
163 ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული) 3/5/1996 1/7/1999      
  ხელმოწერა 30/6/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/8/2005
ძალაში შესვლა:  1/10/2005          
164 კონვენცია ბიოლოგიასა და მედიცინაში ადამიანის უფლებების და ღირსების დაცვის შესახებ: კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ” 4/4/1997 1/12/1999 X X X
  ხელმოწერა 11/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/11/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2001          
165 ევროპის რეგიონში უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების ცნობის კონვენცია 11/4/1997 1/2/1999 X X X
  ხელმოწერა 11/4/1997 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/10/1999
ძალაში შესვლა:  1/12/1999          
167 მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი 18/12/1997 1/6/2000 X X  
  ხელმოწერა 17/9/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/8/2000          
168 ბიოლოგიასა და მედიცინაში ადამიანის უფლებების და ღირსების დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმი ადამიანის კლონირების აკრძალვის შესახებ” 12/1/1998 1/3/2001 X X X
  ხელმოწერა 11/5/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/11/2000
ძალაში შესვლა:  1/3/2001          
173 სისხლის სამართლის კონვენცია კორუფციაზე 27/1/1999 1/7/2002 X X X
  ხელმოწერა 27/1/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა:  01/05/2008          
174 სამოქალაქო სამართლის კონვენცია კორუფციაზე 4/11/1999  1/11/2003 X X X
  ხელმოწერა 27/01/1999 რატიფიკაცია ან მიერთება:
11/01/2008
ძალაში შესვლა:  01/11/2003          
177 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი #12 4/11/2000  1/4/2005      
  ხელმოწერა 4/11/2000 რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა:  01/04/2005          
186 ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ადამიანის ორგანოებისა და ქსოვილების გადანერგვის შესახებ 24/1/2002  01/05/2006 X X X
  ხელმოწერა 25/3/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
18/12/2002
ძალაში შესვლა:  01/05/2006          
187 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის ოქმი #13, ნებისმიერ პირობებში სიკვდილით დასჯის გაუქმება 3/5/2002 1/7/2003      
  ხელმოწერა 3/5/2002 რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 1/9/2003          
190 ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული კონვენციის შემსწორებელი ოქმი 15/5/2003        
  ხელმოწერა 15/5/2003 რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/12/2004
           
194 ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის კონვენციის ოქმი #14, კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანის შესახებ 13/5/2004        
  ხელმოწერა 13/5/2004 რატიფიკაცია ან მიერთება:
10/11/2004
           
197 ევროპული კონვენცია ადამიანებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 16/5/2005 01/02/2008      
  ხელმოწერა 19/10/2005 რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/3/2007
ძალაში შესვლა:  01/02/2008          

დამატებითი ინფორმაციისთვის

http://conventions.coe.int

შენიშვნები: კონვენეციები და შეთანხმებები მისაერთებლად ღიაა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის და სათანადოდ:

E - ევროპული არაწევრი ქვეყნები

N - არაევროპული არაწევრი ქვეყნები

C - ევროპული თანამეგობრობა.

*ETS: ევროპული ხელშეკრულებების სერია.