სუამ–ის 2007 წლის 18–19 ივნისის ბაქოს სამიტის დეკლარაცია

დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია-სუამი-ს სახელმწიფოთა მეთაურების საბჭო,

ხელმძღვანელობს რა დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია-სუამი-ს (შემდგომში სუამი) წესდებით, აგრეთვე საერთაშორისო სამართლის პრინციპებითა და ნორმებით,

იხსენებს რა, რომ ათი წლის წინ სუამის ქვეყნები გაერთიანდნენ თავიანთი გადაწყვეტილებით ერთობლივად აღუდგნენ წინ საერთო რისკებს და მუქარას, რომელიც ექმნება მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილობას,

კმაყოფილებით აღიარებს რა, რომ ამ წლების განმავლობაში სუამ-მა წარმატებით განავითარა თავისი სტრატეგიული ამოცანების ხედვა, გააფართოვა თანამშრომლობის დიაპაზონი ეკონომიკური, საპარლამენტო, კულტურული და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ჰორიზონტებამდე და გარდაიქმნა სრულფასოვან საერთაშორისო რეგიონალურ ორგანიზაციად,

აღნიშნავს რა, რომ თანამშრომლობის საიმედო საძირკველმა, რომელიც ეფუძნება ინტერესების ერთიანობას და თანასწორობის, ურთიერთპატივისცემისა და მხარდაჭერის პრინციპებს, უზრუნველყო სუამ-ის შესვლა საერთაშორისო ცხოვრებაში და შექმნა იმგვარი ტრანსრეგიონული საერთაშორისო სტრუქტურის განვითარების პირობები, რომელიც კონტინენტების გამაერთიანებელ როლს თამაშობს,

მიესალმება რა ბაქოს სამიტზე უმაღლესი დონის ფართო საერთაშორისო მონაწილეობას და განიხილავს რა ამას როგორც სუამის მზარდი მხარდაჭერის, პარტნიორ ქვეყნებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივის დასტურს,

ხაზს უსვამს, რა რომ ამგვარი თანამშრომლობა ხორციელდება სუამ-ის ქვეყნების დემოკრატიული სტაბილობისა და ყველა სფეროში დინამიური განვითარების ინტერესებისათვის და ზედმიწევნით დადებით როლს თამაშობს მათი გლობალური და რეგიონალური ინტეგრაციის პროცესში,

მაღალ შეფასებას აძლევს რა სუამ-ის ქვეყნების ხალხთა სულიერ და კულტურულ მემკვიდრეობას და გამოხატავს რა მზადყოფნას ხელი შეუწყოს კულტურებისა და ეთნოსების ნაირფეროვნების ღირებულების დამკვიდრებას, შემწყნარებლობის სულისკვეთების განმტკიცებას,

გამოხატავს რა ღრმა შეშფოთებას იმ კრიზისებთან, რომლებიც გრძელდება, აგრეთვე იმ მზარდ მუქარებთან, რომლებიც ექმნება უსაფრთხოებას საერთაშორისო ტერორიზმის, აგრესიული სეპარატიზმის და ექსტრემიზმის, აგრეთვე მათთან დაკავშირებული სხვა საშიში დანაშალობების მხრივ და ამასთან დაკავშირებით მიაბყრობს რა საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღებას იმ პრობლემების სირთულეს, სერიოზულობასა და მასშტაბურობას, რომლებთანაც უხდებათ შეჯახება სუამ-ის ქვეყნებს,

1.ადასტურებს გადაწყვეტილებას, გააფართოოს თანამშრომლობა დემოკრატიული ფასეულობების, სამართლის უზენაესობის, ადამიანთა უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, სუამი-ს რეგიონში მდგრადი სოციალ-ეკონომიკური განვითარებისა და უსაფრთხოებისა და სტაბილობის დამკვიდრების მიზნით.

2.აცხადებს ურყევი სწრაფვის შესახებ, განამტკიცოს სუამ-ის რეგიონული მნიშვნელობა და პოზიცია საერთო ინტერესების კონსოლიდაციისა და დარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების გზით. აუცილებლად მიიჩნევს სუამი-ს რეგიონში ინტეგრაციისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნის მიზნით სრული მოცულობით აამოქმედოს მონაწილე ქვეყნების სოციალ-ეკონომოკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, სამეცნიერო-ტექნიკური, ჰუმანიტარული, საკანონმდებლო და სამართალდაცვითი პოტენციალი. ამასთან დაკავშირებით მიიღებულ იქნება დარგობრივი თანაშრომლობის განვითარების სტრატეგია.

3.მიესალმება სუამ-თან პარტნიორობის მოგვარებისა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის გაღრმავებისადმი სხვა სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მზარდ ინტერესს და ავალებს, განხორციელდეს აქტიური მოქმედებები სუამ-ის მოღვაწეობის საერთოევროპული, ტრანსატლანტიკური, შავი ზღვის, ტრანსკასპიური და აზიური მიმართულებების განვითარების მიზნით.

4.ხაზს უსვამს სუამ-ის წევრი ქვეყნების საკვანძო გეოგრაფიულ მდებარეობასა და სტრატეგიულ მნიშვნელობას, რომელთა ტერიტორიები ევროპასა და აზიას შორის ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ დერეფანს წარმოადგენს. ამ დერეფნის ყოველმხრივი განვითარების მიზნით ავალებს, გააქტიურდეს ძალისხმევა სუამ-ის სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენების, საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. ამ კონტექსტში აღნიშნავს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის, ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირების ხელშემშლელი ბარიერების აღმოფხვრის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, სატრანსპორტო დერეფნების ეფექტურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში თანამშრომლობის გაღრმავების, ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტიკების უკანონო გავრცელებასთან და სხვა საშიშ დანაშაულობებთან ბრძოლის მნიშვნელობას.

5.გამოხატავს სწრაფვას, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს გლობალური ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებაში, მხარი დაუჭიროს ნახშირწყალბადების ახალი წყაროების გამოვლენისათვის შემდგომ ძალისხმევას, მზადყოფნას, დაუთმოს მონაწილე ქვეყნების ტერიტორიები ამგვარი რესურსების მსოფლიო ბაზრებზე ტრანსპორტირებისათვის, აღნიშნავს ენერგიის ალტერნატიული და განახლებადი სახეების შესწავლისა და განვითარების საქმეში შემდგომი თანამშრომლობის აუცილებლობას.

6.აცხადებს თემთაშორისი და კონფესიათაშორისი დიალოგის განვითარების მნიშვნელობასა და იმ პირთა უფლებების დაცვის აუცილებლობაზე, რომლებიც ეროვნულ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან, სახელმწიფოთა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში, კონფლიქტების მოგვარებისათვის, საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერისათვის, ურთიერთგაგების განმტკიცებისა და გლობალური და რეგიონული ინტეგრაციის ჰარმონიული განვითარებისათვის კეთილმოსურნე პირობების შექმნისათვის, ავალებს, შემუშავდეს სუამ-ის შეაბამისი საერთაშორისო ინიციატივები.

7.ადასტურებს სუამ-ის რეგიონში გაჭიანურებული კონფლიქტების მოგვარებისათვის ერთობლივი აქტიური მოქმედებების გაგრძელების აუცილებლობას სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის, ისევე, როგორც სახელმწიფოთა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობის პრინციპების დაცვის საფუძველზე, კონფლიქტების მოგვარების საკითხზე სუამ-ის სახელმწიფოთა მეთაურების ერთობლივი დეკლარაციის დებულებათა შესაბამისად, აგრეთვე ამ კონფლიქტების გადაჭრისათვის საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის მობილიზების მნიშვნელობას. გამოხატავს რწმენას კოფლიქტებით მოცული ტერიტორიების სახელმწიფოს პოლიტიკურ, სამართლებრივ და სოციალ-ეკონომიკურ სისტემაში რეინტეგრაციის, მათი სრული რეაბილიტაციის, მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში გადაადგილებული მოსახლეობის დაბრუნების, სატრანსპორტო გზების აღდგენის, ამ ტერიტორიებზე თემთაშორისი მშვიდობიანი თანაარსებობისა და თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზით ამ კონფლიქტების მოგვარების უალტერნატივობის, სამართლიანობისა და სიმტკიცის თაობაზე.

8.კმაყოფილებით აღნიშნავს სუამ-ის საერთაშორისო რეგიონალურ ორგანიზაციად გარდაქმნას, სამდივნოს შექმნის ჩათვლით და განსაკუთრებით უსვამს ხაზს, რომ ბაქოს სამიტი მიმდინარეობს სუამ-ის 10 წლის იუბილის წელს. ამასთან დაკავშირებით ავალებს თავმჯდომარე მხარეს, სამდივნოსთან ურთიერთქმედებით, წევრი ქვეყნების მონაწილეობით, ჩაატაროს საერთაშორისო საზეიმო ღონისძიებები.

ქ. ბაქო, 2007 წლის 19 ივნისი